Premlčacia doba v obchodných vzťahoch – dlhy, pohľadávky

Premlčacia doba je inštitút v slovenskom práve, ktorý upravuje čas, počas ktorého môže veriteľ uplatniť svoj nárok voči dlžníkovi. Ak veriteľ neuplatní svoj nárok v premlčacej dobe, jeho právo sa premlčí a dlžník už nie je povinný ho splniť. Všeobecná premlčacia doba v slovenskom práve je tri roky. Táto doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V niektorých prípadoch môže byť premlčacia doba kratšia alebo dlhšia. V obchodných vzťahoch sa môže premlčacia doba líšiť od všeobecnej úpravy. Obchodný zákonník stanovuje premlčaciu dobu štyri roky pre väčšinu obchodných záväzkov. Existujú však aj výnimky.


Obsah článku


Kedy je dlh premlčaný?

V prípade otázky kedy je dlh premlčaný je odpoveď nasledujúca: Dlh je premlčaný, ak veriteľ neuplatní svoj nárok voči dlžníkovi v premlčacej dobe. Premlčacia doba je čas, počas ktorého môže veriteľ vymáhať svoj nárok súdnou cestou. Po uplynutí premlčacej doby sa dlžník môže brániť námietkou premlčania a súd mu už nárok nemusí priznať.

Dĺžka premlčacej doby

Premlčacia doba na Slovensku je tri roky a začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Sú prípady, kedy môže byť premlčacia doba kratšia alebo dlhšia, napríklad:

 • Jeden rok: pre nároky z prepravy
 • Dva roky: pre nároky na náhradu škody
 • Tri roky: pre právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia
 • Desať rokov: pre právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ak sa nevykonávalo 10 rokov

Premlčacia doba v obchodných vzťahoch

V obchodných vzťahoch sa môže premlčacia doba líšiť od všeobecnej úpravy. Obchodný zákonník stanovuje premlčaciu dobu štyri roky pre mnohé z obchodných záväzkov.

Prerušenie premlčacej doby

Premlčacia doba sa prerušuje, ak:

 • Veriteľ podá žalobu na súd.
 • Dlžník písomne uzná záväzok.
 • Začne sa exekučné konanie.

Po prerušení premlčacej doby začne plynúť nová premlčacia doba.

Dôležité aspekty premlčania dlhu

 • Premlčacia doba je objektívna, t.j. plynie aj bez ohľadu na to, či si ju veriteľ uvedomuje alebo nie.
 • Po uplynutí premlčacej doby sa dlžník môže brániť námietkou premlčania.
 • Ak sa dlžník námietkou premlčania nebráni, súd môže veriteľovi nárok aj po uplynutí premlčacej doby priznať.
 • Dlžník môže aj po uplynutí premlčacej doby dobrovoľne splatiť svoj dlh.

Ak chce záujemca vedieť kedy je dlh premlčaný, môže sa obrátiť na advokáta, ktorý mu pomôže posúdiť jeho konkrétnu situáciu. Advokát mu pomôže zistiť dĺžku premlčacej doby pre daný typ pohľadávky, ako aj to, či bola premlčacia doba prerušená alebo predĺžená.

Premlčanie dlhu a jeho dôsledky

Premlčanie dlhu nastáva, ak veriteľ neuplatní svoj nárok voči dlžníkovi v premlčacej dobe. Počas premlčacej doby môže veriteľ vymáhať svoj nárok súdnou cestou. Po jej uplynutí sa však dlžník môže brániť námietkou premlčania a súd mu už nárok nemusí priznať.

Premlčanie dlhu má viacero dôsledkov:

 • Veriteľ nemôže vymáhať dlh súdnou cestou.
 • Dlžník sa môže brániť námietkou premlčania.
 • Dlh sa nestáva neplatným. Dlžník ho môže aj po uplynutí premlčacej doby dobrovoľne splatiť.
 • Premlčanie dlhu nemá vplyv na premlčanie iných nárokov, ktoré z neho vyplývajú, napríklad na nárok na náhradu škody.

Premlčanie dlhu nemá vplyv na samotný zánik dlhu. Dlžník síce nemusí zaplatiť, ak veriteľ vzniesol námietku premlčania, avšak morálny záväzok trvá a dlh sa môže stále uznať aj po premlčacej dobe.

Premlčanie dlhu je v slovenskom práve ustanovené ako spôsob, akým môže dlžník dlh po určitej dobe vlastne odmietnuť zaplatiť. Ide o nástroj, ktorý oslabuje veriteľovu pozíciu vymáhať dlžnú sumu súdnou cestou.

Premlčacia doba pohľadávky

Premlčacia doba pohľadávky je termín, ktorý sa často objavuje v oblasti práva a financií. Znamená to časový úsek, po ktorom pohľadávka zaniká a už nie je možné ju vymáhať prostredníctvom súdnych alebo iných právnych nástrojov.

 • Tento koncept má veľký význam pre spravodlivé fungovanie spoločnosti a ochranu práv jednotlivcov. Každý sa môže dostať do situácie, kedy niekomu niečo dĺži alebo naopak, niekto mu dlhuje peniaze. Tieto pohľadávky môžu vzniknúť z rôznych dôvodov. Najčastejšie ide o nezaplatené faktúry, úvery alebo nesplnené zmluvy. V takýchto prípadoch sa obyčajne očakáva, že dlžník splatí svoj dlh v určenej lehote.
 • Avšak ak dlžník nedodrží dohodnuté podmienky a pohľadávku nezaplatí, môže sa stať, že premlčacia doba pohľadávky uplynie a vtedy už veriteľ nemá právo požadovať splatenie dlhu.
 • Premlčacia doba sa líši v závislosti od typu pohľadávky a štátu, v ktorom sa nachádzame. V niektorých krajinách môže byť pohľadávka predmetom vymáhania aj po mnohých rokoch, zatiaľ čo v iných prípadoch pohľadávka zanikne už po pár rokoch.

Premlčacia doba pohľadávok má dôležitú funkciu. Chráni dlžníkov pred nevyhnutnosťou splatiť nesplatené dlhy z nekonečnej doby. V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k ich finančnej záťaži a neustálemu tlaku zo strany veriteľov.

Na druhej strane, chráni aj veriteľov pred nadmerným odkladaním platieb a zabezpečuje, že majú aspoň určitý termín, počas ktorého si môžu nárokovať svoje peniaze.

Premlčacia doba v obchodných vzťahoch

Premlčacia doba je jednou z dôležitých zásad, ktorá výrazne ovplyvňuje obchodné vzťahy medzi subjektmi na trhu. Táto doba nie je stanovená náhodne, avšak je dôkladne premyslená a upravená legislatívou.

 • Hlavným cieľom premlčacej doby je chrániť všetky strany obchodného vzťahu a zabezpečiť, aby všetky povinnosti a práva boli včas a spravodlivo vymáhané. Zákon o obchodných vzťahoch ustanovuje, že premlčacia doba je všeobecne stanovená na štyri roky. To znamená, že ak jedna zo strán obchodného vzťahu chce uplatniť svoje právo, musí tak urobiť najneskôr štyri roky od vzniku nároku.
 • Premlčacia doba sa však môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie a nároku, preto je dôležité poznať presné termíny pre jednotlivé typy obchodných vzťahov.
 • V praxi sa môže stať, že jedna zo strán využíva nesprávne premlčaciu dobu a pri vzniknutí nároku či povinnosti neuplatňuje svoje práva alebo neprejavuje záujem na plnení povinnosti. V takomto prípade by mohlo dôjsť k porušeniu zákonov a nespravodlivému poškodeniu jednej zo strán. Preto je dôležité dodržiavať a rešpektovať stanovený časový limit pre prejavenie práv a vymáhanie povinností.

Premlčacia doba v obchodných vzťahoch je teda veľmi dôležitým nástrojom na zabezpečenie rovnováhy a spravodlivosti medzi obchodnými partnermi. Je nevyhnutné dodržiavať ju a riadiť sa stanovenými postupmi, aby sa vyhlo možným nejasnostiam a konfliktom.

V prípade, že nastane situácia, kde sa jedna zo strán nedrží dohodnutých pravidiel, je možné sa obrátiť na právneho zástupcu a dostať sa tak k zákonnému riešeniu.

Premlčanie pohľadávky z hľadiska ochrany veriteľa a dlžníka

Premlčanie pohľadávky predstavuje pre veriteľa hrozbu straty možnosti vymáhať svoj nárok súdnou cestou. Aj keď premlčaná pohľadávka nezaniká automaticky, jej vymáhanie sa stáva značne náročnejším. Existuje však viacero nástrojov, ktoré veriteľovi umožňujú chrániť sa pred premlčaním a zachovať si možnosť uspokojenia pohľadávky.

 1. Uznanie dlhu: Dlžník môže písomne uznať dlh, čím premlčacia doba začne plynúť odznova. Toto uznanie by malo obsahovať jasné vyjadrenie o existencii dlhu, jeho výške a splatnosti.
 2. Prerušenie premlčacej doby: Premlčacia doba sa prerušuje, ak veriteľ uplatní svoj nárok na súde, u exekútora alebo iného príslušného orgánu. Prerušenie premlčacej doby má za následok, že začne plynúť nová premlčacia doba od okamihu, kedy bolo uplatnenie nároku doručené dlžníkovi.
 3. Zabezpečenie pohľadávky: Veriteľ si môže svoju pohľadávku zaistiť napríklad záložným právom, ručením alebo dohodou o zrážkach zo mzdy. V prípade, že dlžník nesplní svoj záväzok, môže veriteľ uspokojiť svoju pohľadávku z takto zabezpečenej časti jeho majetku.
 4. Mimosúdne vymáhanie: Veriteľ sa môže pokúsiť vymáhať pohľadávku aj mimosúdnou cestou, napríklad prostredníctvom výziev na zaplatenie, rokovaní s dlžníkom alebo využitia služieb inkasných agentúr.
 5. Postúpenie pohľadávky: Veriteľ môže postúpiť svoju pohľadávku inej osobe, ktorá sa tak stane novým veriteľom a bude mať právo ju vymáhať.

Okrem vyššie uvedených nástrojov je dôležité, aby veriteľ aktívne sledoval svoje pohľadávky a včas reagoval na akékoľvek náznaky, že by sa mohli premlčať. Včasné kroky veriteľa značne zvyšujú jeho šance na úspešné vymáhanie pohľadávky aj po uplynutí premlčacej doby.

Premlčanie pohľadávky predstavuje pre dlžníka dôležitý inštitút, ktorý ho chráni pred vymáhaním starých a premlčaných záväzkov. Po uplynutí premlčacej doby má dlžník právo namietať premlčanie a odmietnuť zaplatiť pohľadávku.

Dôležité je poznamenať, že premlčanie nemá vplyv na samotný zánik dlhu. Dlžník síce nemusí zaplatiť, ak veriteľ vzniesol námietku premlčania, avšak morálny záväzok trvá a dlh sa môže stále uznať aj po premlčacej dobe.

Premlčanie pohľadávky a ochrana dlžníka spočíva v tom, že dlžník môže po uplynutí premlčacej doby namietať premlčanie a odmietnuť zaplatiť pohľadávku.

 • Dôkladné sledovanie svojich záväzkov: Dlžník by mal mať prehľad o svojich dlhoch a o tom, kedy mu uplynie premlčacia doba.
 • Vzniesenie námietky premlčania: Ak veriteľ vymáha premlčanú pohľadávku, dlžník by mal vzniesť námietku premlčania.
 • Odmietnutie zaplatiť premlčanú pohľadávku: Dlžník nie je povinný zaplatiť premlčanú pohľadávku, ak veriteľ vzniesol námietku premlčania.
 • Spolupráca s veriteľom: V niektorých prípadoch sa môže dlžník s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári alebo na inom spôsobe uspokojenia pohľadávky aj po uplynutí premlčacej doby.

Premlčaná pohľadávka je pohľadávka, ktorá sa stala premlčanou po uplynutí premlčacej doby. To znamená, že veriteľ už nemá možnosť vymáhať ju súdnou cestou.

10-ročná premlčacia doba: O čo ide?

10-ročná premlčacia doba je právny pojem, ktorý označuje časové obdobie, po ktorom sa právo na uplatnenie nároku stáva premlčaným.

Dôležité je poznamenať, že 10-ročná premlčacia doba sa týka len niektorých typov nárokov. Najčastejšie sa uplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

 • Náhrada škody: Ak bola škoda spôsobená úmyselne, premlčuje sa nárok na jej náhradu za 10 rokov.
 • Trestný čin korupcie: Za tri roky, avšak najneskôr za 10 rokov.
 • Práva uznané dlžníkom písomne čo do dôvodu a výšky: Ak dlžník písomne uzná svoj dlh, premlčuje sa nárok na jeho zaplatenie za 10 rokov.

Pre presné zistenie premlčacej doby je najlepšie kontaktovať advokáta, ktorý odborne poradí.