Úžera – požičanie peňazí, definícia

Úžera je v širšom zmysle akákoľvek zmluvná dohoda, kde jedna strana zneužíva tieseň, neskúsenosť, ľahkomyseľnosť druhej strany a vďaka tomu dosiahne neprimerane vysoký zisk. V užšom zmysle sa úžera týka poskytovania pôžičiek s neprimerane vysokým úrokom. Úžerník je osoba, ktorá sa dopúšťa úžery.


Obsah článku


V praxi ide o osoby, ktoré zneužívajú zúfalú situáciu iných ľudí a ponúkajú im pôžičky s vysokými úrokmi. Často sa zameriavajú na sociálne slabšie osoby, ktoré nemajú prístup k bankovým pôžičkám.

Aká je definícia úžery?

Definícia úžery je právna norma, ktorá zakazuje poskytovanie pôžičiek s neprimerane vysokým úrokom.

Úžera je trestný čin, ktorý spočíva v zneužití núdze, neskúsenosti, rozumovej slabosti alebo rozrušenia inej osoby a v tom, že si páchateľ dá alebo sľúbi poskytnúť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere.

Znaky úžery:

 • Zneužitie tiesne, neskúsenosti, rozumovej slabosti alebo rozrušenia poškodeného: Páchateľ si musí byť vedomý stavu poškodeného a túto jeho zraniteľnosť musí vedome využiť vo svoj prospech.
 • Neprimeranosť plnenia: Hodnota plnenia, ktoré si páchateľ dá alebo sľúbi poskytnúť, musí byť v hrubom nepomere k hodnote vzájomného plnenia, ktoré poskytne poškodený.
 • Úmysel: Páchateľ musí mať úmysel obohatiť sa na úkor poškodeného.

Úžera je trestným činom podľa § 235 Trestného zákona. Za prečin úžery hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov. V závažnejších prípadoch môže ísť o zločin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov, a v obzvlášť závažných prípadoch až na desať rokov až pätnásť rokov.


Ochrana pred úžerou:

Ak má človek podozrenie, že sa stal obeťou úžery, môže sa obrátiť na políciu.

Príklad úžery:

Osoba A je v zúfalej finančnej situácii a potrebuje rýchlo 1 000 €. Osoba B jej ponúkne pôžičku vo výške 1 000 € ale s úrokom 100 % ročne. Osoba A je nútená túto ponuku prijať, pretože nemá inú možnosť. V tomto prípade sa osoba B dopúšťa úžery, pretože zneužíva núdzu osoby A a dáva si sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je v hrubom nepomere k hodnote vzájomného plnenia.

Definícia úžery sa v jednotlivých krajinách líši, avšak týka sa pôžičiek peňazí alebo iných vecí. Pri úžere sa úrok považuje za neprimerane vysoký, ak je oveľa vyšší ako bežná trhová sadzba.

Úžera v trestnom práve

Úžera je jedným z najzávažnejších trestných činov, ktorý sa spája s oblasťou financií a majetku. Vo svojej podstate predstavuje využívanie nevedomosti a zraniteľnosti iných s cieľom dosiahnuť osobný zisk alebo zlodejský úmysel.

V slovenskom Trestnom zákone je úžera definovaná v § 235 a je považovaná za veľmi závažný trestný čin, ktorý môže mať vážne dôsledky nielen pre obete, alek aj pre ekonomiku a spoločnosť ako celok.

 • Podľa slovenského trestného práva sa úžera trestá vtedy, keď niekto zneužije svoje postavenie alebo využije iné skutočnosti na ujmu majetku iného. Týmto sa myslí, že páchateľ využije svoju silnejšiu pozíciu alebo hromadí informácie, ktoré sú nedostupné pre ostatných, aby dosiahol obohatenie na úkor iných.
 • V dôsledku toho dochádza k porušeniu rovnováhy v obchodných vzťahoch. Zneužitie dôvery a zraniteľnosti obetí, ktoré často spočíva v ich finančnej tiesni, je neodpustiteľné a je potrebné naň naliehavo reagovať.
 • Najčastejšie formy úžery sú podvodné obchodné praktiky. Ide o nedovolené úročenie peňazí alebo tovaru, čo často vedie k finančnej núdzi a zadlženosti obete. Závažnejším prejavom úžery je však podvodné jednanie, ktoré zahŕňa falošné získavanie majetku, neoprávnené prevzatie kontroly nad majetkom alebo vytváranie falošných dokumentov s cieľom dosiahnuť neoprávnený profit.

Tento druh úžery má najčastejšie za následok finančné straty a poškodenie obetí a môže dokonca ohroziť ich životy.

Úžera je v trestnom práve preto považovaná za zločin, ktorý vážne narušuje dôveru v hospodárske prostredie a ohrozuje stabilitu spoločnosti. Preto aj slovenský Trestný zákon ukladá za tento čin vysoké tresty, ktoré môžu dosiahnuť až doživotné väzenie. Okrem toho, páchateľ je povinný vrátiť obetiam škodu a čeliť občianskoprávnym nárokom na náhradu škody.

Kto je úžerník?

Úžerník je osoba, ktorá sa dopúšťa trestného činu úžery.

Úžerník zneužíva:

 • Ťažkú finančnú situáciu (núdzu)
 • Nedostatok skúseností
 • Rozrušenie
 • Mentálnu indispozíciu (rozumovú slabosť)

druhej osoby a poskytuje jej pôžičku s neprimerane vysokým úrokom.

Úžerník typicky:

 • Poskytuje pôžičky: Úžerníci sa zameriavajú na ľudí v núdzi, ktorí potrebujú rýchle peniaze a nemajú veľa možností na získanie pôžičky od legálnych subjektov.
 • Účtuje neprimerane vysoké úroky: Úroky, ktoré si úžerník účtuje, bývajú oveľa vyššie ako bežné trhové sadzby. Môžu dosahovať aj stovky percent ročne.
 • Zneužíva situáciu obete: Úžerníci často cielia na ľudí, ktorí sú v ťažkej finančnej situácii, sú neskúsení v oblasti financií alebo sú v stave rozrušenia. Využívajú ich zraniteľnosť na to, aby im vnútili nevýhodné podmienky pôžičky.

Niektoré spôsoby, akými úžerníci lákajú svoje obete:

 • Sľubujú rýchle a jednoduché riešenie finančných problémov.
 • Netrvajú na preverovaní kreditnej histórie.
 • Pôžičky inzerujú na netradičných miestach, napríklad v online inzerátoch.

Vysoké splátky môžu obeť úžery dostať ešte hlbšie do dlhov. Ak obeť nemôže splácať svoj dlh, nastáva hrozba zastrašovania alebo násilia zo strany úžerníka. Týmto môže dôjsť k strate majetku v prípade, že obeť ručí za pôžičku svojím majetkom.

Cieľom úžerníka je obohatiť sa na úkor toho, kto si od neho peniaze požičiava. Úžerníci často pôsobia mimo zákonných rámcov a svojimi praktikami zastrašujú alebo vydierajú.

Úžera a požičanie peňazí

Úžera a požičanie peňazí sú dva koncepty, ktoré sú späté s finančným svetom už od nepamäti.

Na jednej strane je tu úžera, ktorá je považovaná za neetickú prax využívajúcu slabších a na druhej strane je požičanie peňazí, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho systému.

 • Úžera je definovaná ako požičanie peňazí s extrémne vysokým úrokom, ktorým sa majitelia peňazí snažia získať čo najvyšší zisk. Táto prax je odsudzovaná vo všetkých veľkých náboženstvách a je zakázaná v mnohých krajinách. Napriek tomu však existujú finančné inštitúcie, ktoré stále praktizujú úžeru.
 • Úžera má negatívny vplyv najmä na chudobných a slabších ľudí, ktorí sú nútení požičať si peniaze s vysokým úrokom na splatenie svojich záväzkov alebo na základné výdavky ako je strava a bývanie. V niektorých prípadoch môže ísť o pôžičky, ktoré majú extrémne vysoký úrok a úžerníci tak využívajú ľudí v ťažkej finančnej situácii.

Na druhej strane existuje požičanie peňazí, ktorého účelom je podporiť hospodársky rast a zlepšiť finančnú stabilitu jednotlivcov aj spoločnosti. Požičiavanie peňazí správnym spôsobom môže mať pozitívny vplyv na rozvoj ekonomiky a zvýšiť všeobecnú úroveň života.

 • Banky a iné finančné inštitúcie sa stali dôležitým motorom rastu a rozvoja v modernom svete. Avšak, ako sa hovorí, „pôžička nie je dar“, a mnohí sa môžu dostať do problémov, ak nesplácajú svoje dlhy včas. Preto je dôležité, aby sa jednotlivci a spoločnosti správali zodpovedne pri požičiavaní peňazí a vždy zvažovali svoje finančné možnosti.
 • Aj keď je lákavé využívať ľahké pôžičky s vysokým úrokom, môžu priniesť dlhodobé finančné problémy.

Úžera a požičanie peňazí sú teda dva protichodné koncepty, ktoré majú vplyv na každodenný život človeka. Je dôležité uvedomovať si etické aspekty úžery a zodpovedne sa správať pri požičiavaní a splácaní dlhov.

Len vtedy je možné dosiahnuť zdravý a udržateľný hospodársky systém, keď peniaze budú nástrojom na podporu rastu a prosperity a nie prostriedkom na vydieranie a vykorisťovanie slabších.

Ako sa chrániť pred úžerou?

Pred požičaním peňazí:

 • Porovnať úrokové sadzby rôznych poskytovateľov. Existuje mnoho legálnych poskytovateľov pôžičiek, ktorých úrokové sadzby sú oveľa nižšie ako úrokové sadzby úžerníkov.
 • Neponáhľať sa s prijatím ponuky pôžičky. Dôkladne si premyslieť, či naozaj človek potrebuje požičať peniaze a či si ich môže dovoliť splatiť.
 • Pred podpisom zmluvy o pôžičke si ju treba pozorne prečítať. Uistiť sa, že človek rozumie všetkým podmienkam pôžičky, vrátane úrokovej sadzby, poplatkov a splátkového kalendára.
 • Ak si nie je záujemca istý, mal by sa obrátiť na advokáta alebo iného odborníka na právo. Pomôžu mu posúdiť ponuku pôžičky a uistiť sa, že je férová.

Ak si už záujemca peniaze požičal a má podozrenie, že sa stal obeťou úžery:

 • Netreba váhať a treba sa obrátiť na príslušné orgány. Je možné podať trestné oznámenie na polícii.
 • Treba zhromaždiť všetky dôkazy o úžere. Môžu to byť zmluvy o pôžičke, výpisy z bankového účtu, e-maily a SMS správy.

Vždy sa treba chrániť pred úžerou zodpovedným správaním, dobre si zvážiť či pôžička je naozaj potrebná a využiť ju iba v tých najsúrnejších prípadoch, po overení si úrokových sadzieb.