Ako má vyzerať reklama – propagácia firmy

ako má vyzerať reklama

V dnešnej dobe, kedy sú navôkol rôznorodé formy reklamy a propagácie, sa stáva otázka, ako má vyzerať reklama, viac ako relevantnou. Reklama sa snaží oslovovať a zaujímať svoju cieľovú skupinu. Čo je vlastne reklama? Je to len obyčajný obchodný podnet, ktorý sa snaží presvedčiť o kvalite či výhodách určitého produktu, alebo sa za reklamou skrýva hlbší zámer, ktorý vychádza z pozorného sledovania potrieb a túžob?

V tomto článku sa budeme venovať práve tejto otázke – aký by mal byť vzor reklamy a ako sa formy propagácie vyvíjajú v súčasnej digitálnej ére.


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Reklama je platené oznámenie s cieľom propagovať produkty, služby alebo myšlienky a ovplyvniť správanie, rozhodovanie alebo postoj cieľovej skupiny.
 • Distribuuje sa cez rôzne kanály ako internet, tlač, televízia a rozhlas, pričom adresáti reklamy sú označovaní ako recipienti, adresáti alebo cieľová skupina.
 • Pri otázke – ako by mala vyzerať reklama – možno odpovedať, že má byť príťažlivá, informatívna a presvedčivá, s cieľom osloviť cieľovú skupinu a zanechať v ich mysliach pozitívny dojem.

Čo je reklama?

Reklama sa často definuje ako platené oznámenie, ktorého hlavným cieľom je propagovať produkty, služby, firmy alebo dokonca myšlienky. Ide o komunikačný nástroj, ktorý sa snaží osloviť a zaujať svoju cieľovú skupinu s cieľom ovplyvniť ich správanie, rozhodovanie alebo postoj. Základným motívom reklamy je presvedčiť príjemcu reklamného oznámenia k určitej akcii, či už ide o:

 • nákup konkrétneho produktu
 • zmenu nákupného správania
 • prejav záujmu
 • zaujatie pozitívnej pozície k určitej značke alebo komodite

Pri otázke čo je reklama, je dôležité aj to, kto si ju objednáva a kto ju vytvára. Reklamu si zvyčajne objednáva zadávateľ, či už ide o firmu, verejnú organizáciu alebo súkromnú osobu. Samotná výroba reklamy je zverená do rúk reklamných agentúr, komunikačných agentúr a ďalších profesionálov v oblasti jazykovej a audiovizuálnej tvorby. Tí majú za úlohu vytvoriť efektívne a príťažlivé reklamné oznámenia.

Distribúcia reklamy môže prebiehať rôznymi kanálmi, od internetu cez tlač, televíziu až po rozhlas. Osoby alebo skupiny, ktoré sú adresátmi reklamného oznámenia, sú často označované ako recipienti, adresáti alebo cieľová skupina.

Čo je reklama podľa zákona? Podľa zákona č. 147/2001 Z. z. sa reklama definuje ako „predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu“. Táto definícia zohľadňuje rozmanitosť foriem reklamy, ktoré sa v súčasnej spoločnosti bežne vyskytujú.

Reklama a marketing – je medzi nimi rozdiel?

V komplexnom svete obchodu a propagácie je dôležité rozlišovať medzi dvoma základnými pojmy: reklamou a marketingom. Aj keď sa často zamieňajú, ich významy sú odlišné a majú rôzne účely.

Reklama, hoci je súčasťou marketingu, predstavuje konkrétny kanál alebo typ oznámenia. Dá sa považovať za taktický nástroj s krátkodobým a jasne ohraničeným efektom. Je to prostriedok na okamžité oslovenie cieľovej skupiny a propagáciu konkrétnych produktov, služieb alebo značiek.
Marketing zahŕňa širší, dlhodobejší a strategický prístup k propagácii a riadeniu podniku. Okrem vytvárania reklám zahŕňa aj poznávanie, skúmanie, ovplyvňovanie a plánovanie potrieb cieľových skupín.
reklama
Marketing teda nie je len o reklamách, ale aj o vytváraní identity značky, nastavení produktových stratégií a riadení vzťahov so zákazníkmi. Jeho účelom je dlhodobo budovať hodnotu značky a rozvíjať trvalé vzťahy so zákazníkmi. Preto je vnímaný ako širší a komplexnejší proces v porovnaní s reklamou.

Ako má vyzerať reklama?

Reklama zohráva kľúčovú úlohu v propagačnej stratégii podnikov a značiek. Jej rôznorodé formy a prístupy sa snažia osloviť cieľovú skupinu a ovplyvniť jej rozhodnutia. Pred odpoveďou na otázku – ako má vyzerať reklama – treba vedieť aké má základné funkcie.

 • Informatívna funkcia: Reklama slúži ako dôležitý informačný kanál, ktorý oznamuje nové produkty, služby alebo zmeny v existujúcich ponukách. Informuje o zmenách cien, obsahu, spôsobe používania alebo distribúcie. Je to prvok, ktorý udržuje verejnú pozornosť a záujem o ponúkané produkty a služby.
 • Presvedčovacia funkcia: Svojou presvedčovacou silou sa reklama snaží posilniť príťažlivosť produktov a získať zákazníkov od konkurencie. Podnecuje zákazníkov k nákupu, poukazuje na výhody a jedinečné vlastnosti produktov a usiluje sa vybudovať pozitívny obraz značky alebo spoločnosti.
 • Pripomínacia funkcia: Reklama má tiež úlohu pripomínať verejnosti o existencii produktov a ich dostupnosti na trhu. Obnovuje povedomie o potrebe alebo výhodách produktu či služby. Aj keď produkt už poznáme, pripomína nám jeho hodnotu a význam.

Príklad úspešných reklám, ako je ikonická vianočná kampaň Coca-Coly alebo Kofoly so zlatým prasiatkom, jasne ilustrujú silu reklamy a jej schopnosť ovplyvniť vnímanie produktov a značiek v povedomí verejnosti.

Ale čo sa deje v mysliach ihneď po sledovaní reklamy? Pamätá si divák skôr samotný reklamný spot, alebo produkt či značku?

V súčasnosti, keď tvorba originálnych reklám, ktoré by vynikli a oslovili diváka, nie je ľahká úloha, sa vynára otázka – ako má vyzerať reklama. Stále platí, že dobrá reklama je tá, ktorá zostáva v pamäti divákov. Či už obsahuje hlbokú myšlienku alebo humor, jej účinok tkvie v tom, že osloví a zanechá dojem.

Praktický sprievodca pri tvorbe reklamy

Pri vytváraní a plánovaní reklamnej kampane, či už ide o reklamné letáky, emailovú kampaň alebo PPC kampaň, treba zvážiť niekoľko kľúčových faktorov, ktoré zohrávajú kritickú úlohu v úspešnosti celej stratégie reklamy.

Stanovenie cieľa reklamy:Je nevyhnutné jasne definovať, aký produkt, službu alebo značku má reklama podporiť a aký konkrétny efekt sa od nej očakáva. Základom je identifikovať, čo má byť jej hlavným cieľom a aký vplyv má mať na cieľovú skupinu.
Cieľová skupina:Každá reklama je určená pre špecifickú cieľovú skupinu. Je nevyhnutné presne určiť, koho chceme osloviť a akým spôsobom. Poznanie potrieb, preferencií a správania tejto skupiny zabezpečí úspech kampane.
Správne načasovanie:Správne načasovanie reklamy je rozhodujúce. Treba zvážiť, kedy má reklama pôsobiť, aby dosiahla najväčší dosah a efekt. Niekedy je dôležité zohľadniť sezónne trendy alebo udalosti, ktoré môžu ovplyvniť reakciu cieľovej skupiny.
Finančné zdroje:Stanovenie rozpočtu je dôležitým krokom pri plánovaní reklamnej kampane. Treba zvážiť, akú čiastku je inzerent ochotný investovať do výroby a distribúcie reklamy. Musí sa zohľadniť aj potreba dosiahnuť maximálny dosah a efektivitu.
Výber média a distribučných kanálov:Rozhodnutie o výbere správneho média a distribučného kanálu je kľúčové pre úspech reklamy. Treba zvážiť, akou cestou bude reklama šírená a akú formu bude mať pre daný kanál. Dôležité je zvoliť kanály, ktoré najlepšie zodpovedajú cieľovej skupine.
Hodnotenie efektívnosti:Sledovanie a hodnotenie účinnosti reklamnej kampane je nevyhnutné pre stanovenie jej úspechu. Používajú sa rôzne metriky účinnosti na sledovanie vplyvu reklamy na cieľovú skupinu a určenie jej efektivity v dosahovaní stanovených cieľov.
Obsah a formát reklamy:Obsah reklamného oznámenia by mal byť v súlade s cieľmi kampane a špecifikami cieľovej skupiny. Treba zvoliť vhodný výrazový a audiovizuálny štýl, ktorý efektívne komunikuje hlavné posolstvo a hodnoty značky.
reklamy
Pri tvorbe reklamy je nevyhnutné zohľadniť všetky tieto aspekty a vyvinúť komplexnú stratégiu, ktorá efektívne osloví cieľovú skupinu a dosiahne stanovené ciele.

Natívna reklama – inovatívny spôsob propagácie

V čase, keď adblocky a bannerová slepota ovplyvňujú online reklamu, vydavatelia aj inzerenti hľadajú nové formy reklamy s vyššou účinnosťou a dlhodobo udržateľným obchodným modelom. Jednou z takýchto perspektívnych foriem reklamy je natívna reklama. Tá ponúka mimoriadne efektívny spôsob propagácie. Čo vlastne natívna reklama je a prečo treba zvážiť jej začlenenie do marketingovej stratégie?

Natívna reklama predstavuje formát, ktorý v online reklame získava obľubu všetkých zainteresovaných strán. Pomáha inzerentom vzbudiť záujem u používateľov nenúteným a prirodzeným spôsobom. Svojím obsahom môže baviť, vzdelávať alebo inšpirovať, pričom si buduje vzťah s publikom a zanecháva v nich pozitívny dojem.

Výskumy naznačujú, že takýto typ komunikácie neodrádza používateľov, práve naopak, kvalitný obsah radi odporúčajú ďalej.

 • Pre médiá znamená natívna reklama príležitosť efektívne monetizovať svoj reklamný priestor
 • Pre inzerentov predstavuje ľahký spôsob získať pozornosť a záujem svojej cieľovej skupiny.

Charakteristika natívnej reklamy

Reklama v online svete sa stretáva s narastajúcou mierou ignorácie, čo viedlo k vzniku formátu, ktorý dokáže tento trend obrátiť. Natívna reklama sa nevníma ako rušivý prvok, ale skôr ako prirodzená súčasť prostredia, v ktorom sa nachádza. Vizuálne, funkčne aj obsahovo sa takto reklama líši od tradičných foriem.

Typickým príkladom natívnej reklamy je:

 • Sponzorovaný obsah na online portáli, kde inzerovaný článok zodpovedá formátu a tématickej linke ostatných obsahov.
 • V televízii sa prejavuje ako product placement, kde produkt zapadá do deja a prirodzene sa spája s obsahom.

Natívna reklama prináša výhody všetkým zúčastneným stranám – médiám, inzerentom aj samotným používateľom.

Pre médiá znamená možnosť efektívneho zhodnotenia reklamného priestoru.
Inzerentom ponúka jednoduchý spôsob získania pozornosti používateľov.
Používatelia získavajú hodnotný obsah, ktorý radi zdieľajú a odporúčajú svojim blízkym.

Instagram reklama

Instagram reklama ponúka inzerentom možnosť efektívneho oslovovania cieľových skupín používateľov prostredníctvom atraktívnych vizuálnych príspevkov. Táto forma propagácie umožňuje vytvárať cielené reklamné kampane, ktoré súvisia s konkrétnymi záujmami, preferenciami a správaním používateľov na platforme.

Existuje niekoľko spôsobov, ako umiestniť reklamu na Instagrame. Najčastejšie sa využíva integrácia s Facebook Ads účtom alebo Instagram business účtom, čo poskytuje inzerentom prístup k rôznym nástrojom na tvorbu a správu reklamných kampaní.

Pri nastavovaní reklamy na Instagrame sa dá využiť široké spektrum nastavení a možností cielenia. To zahŕňa presné cielenie reklamy na konkrétne:

 • demografické skupiny
 • záujmy a správanie používateľov
 • riadenie rozpočtu
 • plánovanie časovania zverejňovania reklamných príspevkov

Sponzorované príspevky sa zobrazujú vybraným používateľom na rôznych častiach platformy, vrátane nástenky, príbehov alebo filmových pásov. Tieto príspevky sa označujú ako sponzorované, čo zabezpečuje transparentnosť pre používateľov.

instagram reklama
Vďaka tomu, že pri nastavovaní Instagram reklamy sa môžu využívať údaje z Facebooku, je táto forma inzercie efektívnym spôsobom na cielenie väčšieho, no zároveň presnejšieho publika prostredníctvom kreatívnych prístupov k propagácii produktov a služieb.

Vzor reklamy a jej tvorba

Keď prichádza na tvorbu reklám, umelá inteligencia GPT môže byť spoľahlivým partnerom. S jej schopnosťami vie vytvoriť pútavé a účinné texty pre PPC reklamy, ktoré môžu slúžiť ako vzor reklamy. GPT pomôže s catchy headline alebo presvedčivým popisom produktu.

Aj rozhlasová reklama môže byť účinným spôsobom, ako osloviť cieľovú skupinu. GPT tvorí presvedčivé texty, takže poslúži ako skvelý vzor reklamy na účinnú rozhlasovú propagáciu. Tá priláka pozornosť potenciálnych zákazníkov a podnieti ich k akcii.

Ak je preferovanou formou reklamy video, existuje množstvo aplikácií a nástrojov, ktoré môžu pomôcť. Napríklad, aplikácie ako Adobe Premiere Pro alebo Filmora ponúkajú širokú škálu možností na editáciu a vytváranie profesionálnych videí. V nich sú aj šablóny, teda vzory reklám, vďaka ktorým sa vytvára úplne jendoducho.

Pri hľadaní inšpirácie pre televíznu propagáciu sa vypláca pozrieť sa na veľké úspešné kampane, ktoré poslúžia ako vzor reklamy. Štúdium reklám od renomovaných značiek môže poskytnúť cenné poznatky o tom, ako efektívne komunikovať so zákazníkmi a vybudovať si silnú značku.

Propagácia a hodnotenie účinnosti

Pri hodnotení účinnosti propagácie sa často zvažuje, či reklama dosiahla stanovené ciele a či sa investície do nej vrátia. Jedným zo základných kritérií je hodnotenie „kvality reklamy“.

V prípade dosiahnutia cieľov propagácie sa analyzuje, či:

 • došlo k požadovanej zmene vnímania a postoja k značke, produktu alebo službe u publika
 • sa zvýšilo povedomie o značke alebo či sa zmenilo nákupné správanie cieľovej skupiny

Hodnotenie návratnosti investícií sa zameriava na pomer výdavkov na výrobu a distribúciu reklamy vzhľadom k novým ziskom, ktoré reklama vygenerovala.

Kritériá týkajúce sa „kvality“ propagácie sú často subjektívnejšieho charakteru. Môžu zahŕňať:

 • grafické spracovanie reklamy
 • úroveň oboznámenosti publika s reklamou
 • rozpoznateľnosť, dôveryhodnosť, zrozumiteľnosť a jedinečnosť propagácie.

Aj keď táto forma hodnotenia nemusí priamo ovplyvniť ziskovosť, môže pozitívne ovplyvniť známosť značky alebo schopnosť konkurencie.

Reklama v médiách sa viaže na etický kódex a musí byť pravdivá, slušná a čestná. Musí byť označená a dodržiavať ďalšie právne predpisy. Najmä pokiaľ ide o inzerciu produktov ako tabakové výrobky, alkohol, lieky, dojčenskú výživu či finančné produkty.