Tarifný plat – platová trieda, výpočet mzdy

Tarifný plat a platová trieda sú kľúčovými pojmy, ktoré ovplyvňujú mzdy mnohých zamestnancov. V dnešnej dobe, kde je dôležitá spravodlivá kompenzácia za prácu, je dôležité porozumieť týmto konceptom a ich výpočtu. Čo je tarifný plat, ako je spojený s platovými triedami a ako sa vypočítava mzda na základe týchto údajov?


Obsah článku


Čo je tarifný plat?

Tarifný plat je štandardný plat, ktorý je stanovený pre konkrétnu prácu alebo pozíciu v organizácii. Tento plat môže byť stanovený na základe rôznych kritérií, vrátane skúseností, vzdelania a zodpovednosti spojenej s danou prácou. V mnohých prípadoch sa tarifný plat zisťuje na základe kolektívnej zmluvy alebo iného typu dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo ich zástupcami.

Tarifná mzda, často označovaná aj ako tarifný plat, je určená v špecifických jednotkách s konkrétnou veličinou. Väčšinou ide o mesačnú mzdu dohodnutú na základe stanovenia platovej tarify, ale niekedy môže ísť aj o hodinovú tarifnú mzdu.

Tento parameter je uvedený v pracovnej zmluve zamestnanca a zvyčajne sa zobrazuje aj na výplatnej páske v sekcii tarifná mzda a základná mzda. Základná mzda sa vypočíta ako podiel medzi násobkom tarifnej mzdy a počtom odpracovaných hodín a dní v mesiaci.

Terminológia okolo tejto mzdy môže byť rôznorodá, niekedy sa používa aj výraz tarifný plat, avšak definícia zostáva rovnaká pre tieto synonymá. Základná tarifná mzda sa líši od konečnej mzdy tým, že sa k nej pridáva zvýšenie platovej tarify podľa predom dohodnutého kľúča.

Tento koncept sa najčastejšie využíva vo verejnom sektore, vrátane štátnej správy, učiteľov a iných verejných zamestnancov. V súvislosti s touto mzdou sa často používajú platové tarify a triedny platový systém. Výška platu je samozrejme dôležitá aj pri žiadosti o spotrebný úver či hypotéku.

Výpočet tarifnej mzdy

Tarifný plat štátnych zamestnancov je významným aspektom ich pracovných podmienok a odmeňovania. Jeho výpočet je podrobne špecifikovaný v zákone o štátnej službe, ktorý definuje postupy a kritériá na stanovenie tejto mzdy.

Podľa § 84 zákona o štátnej službe sa tarifný plat štátneho zamestnanca skladá z platovej tarify a zvýšenia platovej tarify za služobnú prax. Platová tarifa je stanovená v súvislosti s náročnosťou práce vykonávanej v rámci daného štátneho zamestnania.

Základným kritériom pre určenie platovej tarify je charakter najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva štátny zamestnanec, a táto činnosť zároveň určuje jeho funkciu a príslušnú platovú triedu, ako je ustanovené v § 29 ods. 1 a ods. 2.

Platové tarify pre štátnych zamestnancov sú stanovené v prílohe č. 3 zákona o štátnej službe. Okrem toho, určité štátne orgány, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, používajú špeciálny deväť triedny platový systém, ako stanovuje zákon o štátnej službe v článkoch VIII až XII.

Medzi tieto orgány patrí napríklad Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

V prípade štátnych zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú špecifické odborné činnosti pre vládu, predsedu vlády a podpredsedov vlády, platí špecifické pravidlo.

Ich platové tarify sú zvýšené o 20 % podľa prílohy č. 3 zákona o štátnej službe, pričom sa zvýšenie zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

Toto zvýšenie sa týka aj odborných činností na úseku legislatívy, vládnej agendy, protokolu a podobne. Samozrejme v rámci platnej legislatívy treba zohľadňovať aj príplatky za prácu.

Základným kritériom pre určenie platovej tarify je charakter najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva štátny zamestnanec, a táto činnosť zároveň určuje jeho funkciu a príslušnú platovú triedu, ako je ustanovené v § 29 ods. 1 a ods. 2.

Čo je platová trieda

Platová trieda je systém kategorizácie práce na základe jej náročnosti a zodpovednosti. V praxi sa používa na určenie tarifnej mzdy zamestnanca. Tarifný plat je rozdelený do viacerých platových tried podľa kvalifikačných predpokladov.

Zaradenie do pracovnej triedy závisí od niekoľkých faktorov:

1. Druh práce:

 • Práce sa kategorizujú podľa druhu činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva.
 • Napríklad práca učiteľa sa kategorizuje do inej kategórie ako práca murára.

2. Náročnosť práce:

 • Práce sa hodnotia podľa ich náročnosti a zodpovednosti.
 • Zohľadňuje sa pritom zložitosť práce, fyzická a psychická záťaž, úroveň vedomostí a zručností potrebných na jej vykonávanie.

3. Kvalifikačné predpoklady:

 • Pre niektoré práce sa vyžaduje určité vzdelanie alebo odborná prax.
 • Zamestnanec, ktorý spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady, môže byť zaradený do vyššej pracovnej triedy.

4. Pracovné skúsenosti:

 • Zamestnanec s praxou a skúsenosťami v danej oblasti môže byť zaradený do vyššej pracovnej triedy.

5. Zákonník práce:

 • Zákonník práce definuje minimálne požiadavky na zaradenie do platových tried pre niektoré profesie.

6. Kolektívna zmluva:

 • Kolektívna zmluva môže upravovať zaradenie do platových tried pre zamestnancov daného zamestnávateľa.

7. Interné predpisy zamestnávateľa:

 • Zamestnávateľ môže mať interné predpisy, ktoré upravujú zaradenie do platových tried.

Ak existujú pochybnosti o zaradení do pracovnej triedy, môže sa zamestnanec obrátiť na mzdové oddelenie, odborovú organizáciu alebo príslušný inšpektorát práce. Dôležité je poznamenať, že systém platových tried sa nepoužíva vo všetkých sektoroch. V niektorých sektoroch sa používajú iné systémy odmeňovania.

Tabuľkový plat učiteľov

Tabuľkový plat učiteľov v roku 2024 závisí od viacerých faktorov, ako sú:

 • Typ školy: Základné školy, stredné školy a vysoké školy majú rôzne platové tarify.
 • Odbornosť učiteľa: Učitelia s aprobáciou pre ťažko obsadzované predmety (napr. matematika, fyzika, informatika) majú spravidla vyššie platy.
 • Dĺžka praxe: Učitelia s dlhšou praxou majú nárok na vyšší platový stupeň.
 • Vzdelanie: Učitelia s magisterským titulom a s vedeckou hodnosťou (PhD.) majú nárok na vyšší platový stupeň.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšili v závislosti od dĺžky započítanej praxe s účinnosťou od 1. septembra 2023.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2023 (v eurách mesačne) sú uvedené na stránke Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

Platové tarify učiteľov sa zvyšujú z niekoľkých dôvodov ako zvýšenie životných nákladov, nedostatok učiteľov či zlepšenie kvality vzdelávania. Na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných učiteľov, najmä v niektorých predmetoch a regiónoch. Ak chceme zlepšiť tento stav, je dôležité vedieť, ako voliť predstaviteľov, ktorí podporia zvyšovanie platových taríf a budú sa zasadzovať za lepšie podmienky v školstve.

Zvýšenie tarifných platov má za cieľ pritiahnuť do učiteľskej profesie viac mladých ľudí a motivovať súčasných učiteľov, aby zostali v profesii. Kvalita vzdelávania je do značnej miery závislá od kvality učiteľov.

Zvýšenie tarifných platov má motivovať učiteľov k profesnému rozvoju a k zlepšeniu svojich pedagogických zručností. Zvýšenie tarifných platov učiteľov je jedným z volebných sľubov viacerých politických strán. Tlak na vládu zo strany učiteľských odborov a verejnosti sa v posledných rokoch zvýšil.

Platové tarify učiteľov sú financované z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem tarifných platov sa učiteľom vyplácajú aj rôzne príplatky, napríklad za prácu cez sviatok, za prácu v noci, za prácu v sobotu a nedeľu, za nadčas.

Skutočný plat učiteľa môže byť vyšší alebo nižší v závislosti od individuálnych faktorov, ako sú napríklad funkčné zaradenie, odmeny a prémie.

Dôležité je poznamenať, že tarifné platy učiteľov nie sú jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu vzdelávania. Dôležitá je aj motivácia učiteľov, vybavenie škôl a celková atmosféra v školách.

Platové tarify učiteľov sa zvyšujú z niekoľkých dôvodov ako zvýšenie životných nákladov, nedostatok učiteľov či zlepšenie kvality vzdelávania.

Výhody a nevýhody tarifného platu

Tarifný plat, ako štandardný spôsob určenia mzdy zamestnancov, prináša so sebou rôzne výhody a nevýhody. Tu sú niektoré z nich:

Výhody tarifného platu:

 • Transparentnosť: Tarifný plat môže byť jasne definovaný a zdokumentovaný, čo prispieva k transparentnosti voči zamestnancom a zabezpečuje rovnaké podmienky pre všetkých.
 • Spravodlivosť: Stanovenie tarifných platov na základe objektívnych kritérií, ako sú skúsenosti, vzdelanie a zodpovednosť, môže zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov.
 • Stabilita: Tarifné platy môžu poskytovať istotu zamestnancovi, pretože ich výška je často stanovená na základe kolektívnej zmluvy alebo dohody, čo znižuje možnosti náhleho zníženia miezd.
 • Jednoduchý výpočet: Vďaka jasne definovaným platovým triedam a tarifným tabuľkám môže byť výpočet miezd pomerne jednoduchý a zrozumiteľný.
 • Motivácia: Pre zamestnancov môže byť motivujúce vedieť, že existuje jasný systém, ktorým sa určuje ich mzda, čo môže podporiť ich snahu dosiahnuť vyššie úrovne v kariére.

Nevýhody tarifného platu:

 • Nedostatok flexibility: Tarifný plat môže obmedzovať možnosti individuálneho ohodnotenia zamestnancov na základe ich osobitných schopností a prínosu pre organizáciu.
 • Neschopnosť odmeňovať výnimočné výkony: V prípade, že tarifné platy sú stanovené príliš rigídne, môže to viesť k neschopnosti odmeňovať zamestnancov za vynikajúce výkony, čo môže ovplyvniť ich motiváciu.
 • Riziko zastarania: Tarifné tabuľky a platové triedy sa často menia pomaly a nie vždy reflektujú aktuálne trendy na trhu práce a zmeny v hodnote práce.
 • Nedostatok konkurencieschopnosti: Organizácie môžu naraziť na problém, ak ich tarifné platy nie sú konkurencieschopné voči platovým štruktúram iných spoločností, čo môže viesť k strate talentovaných zamestnancov.
 • Zvýšené náklady: Pre niektoré organizácie môže byť ťažké financovať tarifné platy, ak sú vysoké alebo nezodpovedajú aktuálnym finančným možnostiam spoločnosti.

Je dôležité, aby organizácie zvažovali tieto výhody a nevýhody pri zavádzaní tarifného platu a vyvíjali stratégie, ktoré optimalizujú jeho využitie a minimalizujú prípadné negatívne dopady.