Eurofondy na podnikanie – čerpanie, granty, výzvy

Eurofondy na podnikanie sa stali dôležitým nástrojom pre podporu hospodárskeho rozvoja a inovácií v krajinách Európskej únie. S cieľom stimulovať podnikateľskú aktivitu, Európska únia (EÚ) spravuje rozsiahly systém financovania, ktorý poskytuje dotácie, pôžičky a ďalšie formy podpory pre podnikateľov a podniky.


Obsah článku


Eurofondy predstavujú významný zdroj financií a know-how, ktorý môže podnikateľom poskytnúť konkurenčnú výhodu a podporiť ich rast.

Eurofondy – čo sú a na čo slúžia

Eurofondy sú finančné nástroje, ktoré Európska únia (EÚ) poskytuje na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja svojich členských krajín. Tieto fondy sú založené na princípe solidarity a slúžia na zmiernenie hospodárskych a sociálnych disparít medzi jednotlivými regiónmi EÚ. Ich hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a ďalších dôležitých oblastí.

Eurofondy na podnikanie sa často využívajú na financovanie projektov v oblastiach ako napríklad:

 • infraštruktúra
 • výskum a vývoj
 • ochrana životného prostredia
 • vzdelávanie
 • zamestnanosť
 • sociálna inklúzia
 • regionálny rozvoj
 • podpora malých a stredných podnikov

Tieto fondy sú distribuované prostredníctvom rôznych programov a iniciatív EÚ, ktoré majú špecifické ciele a pravidlá, ktoré musia žiadatelia dodržiavať.

Spoločne s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi tvoria eurofondy kľúčovú súčasť politiky súdržnosti EÚ, ktorá je zameraná na zmiernenie rozdielov v rozvoji medzi regiónmi a podporu hospodárskej konkurencieschopnosti.

Dôvody, prečo podnikatelia vyhľadávajú eurofondy na podnikanie

Podnikatelia sa často snažia nájsť spôsoby, ako efektívnejšie fungovať vo svojom podnikaní z viacerých dôvodov. Súčasná konkurenčná klíma vyžaduje od podnikov neustálu adaptáciu a zlepšovanie, aby udržali svoju pozíciu na trhu a zvýšili svoju konkurencieschopnosť. Preto hľadajú možnosti, ako optimalizovať svoje procesy a znížiť náklady, čo môže viesť k väčšej efektivite a ziskovosti. 


Vzhľadom na rastúcu environmentálnu a energetickú krízu sa podnikatelia motivujú k hľadaniu možností úspor najmä v oblasti energií. ESG vykazovanie, čo znamená environmentálne, sociálne a vládne aspekty, je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje podnikateľské rozhodnutia.


Prechod na zelené technológie však prináša svoje výzvy, vrátane finančných investícií a technických zručností. Na pomoc pri financovaní týchto investícií môžu podniky využiť rôzne dotačné schémy, ktoré poskytujú finančnú podporu na projekty zamerané na udržateľnosť a zelené technológie. 

Avšak aby mohli podnikatelia získať príspevok z dotačných schém, musia ich podniky splniť určité podmienky, vrátane dodržiavania environmentálnych a energetických noriem a transparentného vykazovania o svojich aktivitách v oblasti udržateľnosti.

Podnikatelia často vyvíjajú stratégie, ktoré zahŕňajú využitie eurofondov na podnikanie. Tieto fondy môžu byť kľúčovým zdrojom financií pre inovácie, rozvoj nových produktov a služieb, ako aj zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov. Stratégie podnikania, ktoré integrujú čerpanie eurofondov, zahŕňajú dôkladnú analýzu potenciálnych projektov a ich zhodu s cieľmi a pravidlami daného fondového programu.

Eurofondy sa často využívajú na financovanie projektov v oblastiach ako napríklad ochrana životného prostredia, vzdelávanie a sociálna inklúzia.

Podpora podnikateľov z Európskej únie

Grantov, ktoré Európska únia ponúka pre podnikateľov je mnoho. Tieto granty zahŕňajú financovanie, poradenstvo, vzdelávanie a prístup k trhom.


Hlavnými cieľmi tejto podpory sú zlepšenie konkurencieschopnosti, podpora inovácií, tvorba pracovných miest a podpora udržateľného rastu. Podnikatelia môžu využívať eurofondy a štrukturálne fondy EÚ, ktoré sú určené na rozvoj regiónov a podporu malých a stredných podnikov.


Tieto granty sa v posledných rokoch sústreďujú aj na oblasti ekológie, udržateľnosti, ochrany životného prostredia a energetiky. Tu je niekoľko programov, ktoré sa venujú týmto témam:

 • Nástroj na prepájanie Európy
 • program Horizont Európa
 • Mechanizmus spravodlivej transformácie
 • program LIFE

Aj keď sa uvedené programy venujú rovnakej oblasti, majú svoje jedinečné stránky. 

Eurofondy na podnikanie – prehľad programov Európskej únie

Európska únia aktívne podporuje podnikanie a inovácie prostredníctvom rôznych programov a iniciatív, ktoré sú zamerané na podporu trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja. Tieto programy poskytujú financovanie, know-how a ďalšiu podporu pre podnikateľov a podniky v rôznych odvetviach.

Názov programuCharakteristika programuČasový rámec Finančný objem 
Nástroj na prepájanie EurópyInvestície do Európskych sietí dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry2021 – 202733.7 miliardy eur
Horizont Európa Financovanie výskumu a inovácií 2021 – 202795.5 miliardy eur
Program LIFERealizácia environmentálnych a klimatických projektov, ktoré prispievajú k ochrane prírody, zlepšeniu životného prostredia a bojujú proti zmene klímy2021 – 20275 432 000 000 eur
Mechanizmus spravodlivej transformáciePrechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo2021 – 202755 miliardy eur

Tabuľka poskytuje prehľad niektorých kľúčových programov, ich charakteristiky, časové rámce a finančné objemy. Tieto programy sa sústredia na rôzne aspekty podnikania, vrátane investícií do infraštruktúry, podpory výskumu a inovácií a realizácie environmentálnych projektov. Ich cieľom je podporiť konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvoj a inovácie v rámci Európskej únie.

Plán obnovy Európy

Ďalším eurofondom, ktorý Európske únia ponúka, je práve Plán obnovy. Ten má za cieľ obnovu a  posilnenie hospodárstva EÚ.


Plán obnovy Európy ponúka rad iniciatív, ktoré sú zamerané na posilnenie environmentálnej udržateľnosti a podporu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, aby sa podporilo znižovanie uhlíkovej stopy.


Medzi tieto iniciatívy patrí aj podpora podnikateľov a ďalších subjektov v EÚ, ktorí môžu využiť finančnú podporu na financovanie projektov v oblasti transformácie a prechodu na obnoviteľné zdroje energie

Tieto projekty majú za cieľ prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť. Finančná podpora je k dispozícii prostredníctvom rôznych nástrojov a programov v rámci plánu obnovy Európy.

V rámci nástroja na podporu malých a stredných firiem na Slovensku sa uskutočňujú rôzne výzvy, pričom jednou z nich je aj výzva z Plánu obnovy a odolnosti, ktorá poskytuje inovačné vouchery. Tieto vouchery umožňujú priamu finančnú podporu na vývoj nových alebo zdokonalenie existujúcich produktov, služieb a procesov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) doteraz schválila viac ako 859 projektov z rôznych oblastí, vrátane digitalizácie priestoru a budov, geodetického 3D mapovania, inovatívneho využívania alternatívnych zdrojov energie a vývoja v oblasti robotiky a mechatroniky. Predpokladá sa, že trvanie tejto výzvy sa blíži k svojmu koncu až v druhom kvartáli roku 2024.

Podnikatelia môžu využívať eurofondy a štrukturálne fondy EÚ, ktoré sú určené na rozvoj regiónov a podporu malých a stredných podnikov.

Čerpanie eurofondov

Čerpanie eurofondov na podnikanie predstavuje dôležitý nástroj pre rast a inovácie v podnikateľskom prostredí. Podnikatelia môžu využívať eurofondy na financovanie rozličných projektov a iniciatív, ktoré smerujú k zlepšeniu ich konkurencieschopnosti, rozvoju nových produktov a služieb, či investíciám do infraštruktúry a technológií. 

Proces čerpania eurofondov si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržiavanie príslušných smerníc a noriem EÚ, avšak úspešné využitie týchto finančných zdrojov môže podnikateľom poskytnúť podstatnú podporu pri realizácii ich podnikateľských cieľov a ambícií.

Ďalšie možnosti čerpania eurofondov na rok 2024

Koncom roku 2024 sa očakáva spustenie Programu Slovensko, ktorý poskytne firmám prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev. Tieto výzvy sú zamerané na podporu zlepšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch, ako aj na podporu ich využívania v systémoch zásobovania teplom.

Na tieto tri výzvy určené pre podniky vo všetkých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, je vyčlenených viac ako 130 miliónov eur. Konkrétny harmonogram všetkých výziev je k dispozícii na webovej stránke eurofondy.gov.sk.

Eurofondy a výzvy

Pri žiadaní finančných prostriedkov z Európskej únie alebo zapájaní sa do výziev vyhlásených slovenskými inštitúciami, je dôležité mať na pamäti, že postupy a podmienky pre podanie žiadosti sa líšia v závislosti od konkrétneho programu alebo výzvy. Napriek tomu však platí, že existujú určité spoločné kľúčové kroky. 

Jedným z nich je vypracovanie detailného projektového plánu, ktorý musí jasne definovať ciele, očakávané výsledky, časový harmonogram a rozpočet. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť finančnú a administratívnu transparentnosť, čo zahŕňa dodržiavanie príslušných environmentálnych noriem a podobných predpisov. 

Tieto kroky sú kľúčové pre úspešné získanie eurofondov na podnikanie a zabezpečenie správneho vykonania projektu, čo prispieva k úspešnému dosiahnutiu cieľov programov EÚ a výziev vyhlásených na slovenskom území.