Neuromarketing – čo to je a ako ho využiť v praxi

neuromarketing

Neuromarketing je revolučný nástroj, ktorý umožňuje preniknúť hlbšie do psychológie spotrebiteľa a lepšie porozumieť jeho správaniu pri nákupe. Je to spojenie neurovied a marketingu, ktoré otvára dvere do tajomného sveta ľudského mozgu. Čo presne neuromarketing je a ako sa dá využiť v praxi?


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • To, čo je neuromarketing, sa dá zhrnúť nasledovne – kombinuje neurologické, psychologické, sociologické a marketingové poznatky na pochopenie iracionálnych aspektov spotrebiteľského rozhodovania.
 • Moderné technológie, ako EEG a fMRI, sa využívajú na analýzu emocionálneho správania zákazníkov a identifikáciu efektívnych marketingových stimulov.
 • Neuromarketing v praxi pomáha firmám prispôsobiť produkty, kampane a zákaznícky servis na základe emocionálnych reakcií zákazníkov.

Čo je neuromarketing?

Hlavným cieľom je pochopiť, ako spotrebitelia vnímajú reklamu, produkty a značky na neurobiologickom základe. Neuromarketing sa tak zaoberá otázkami typu:

 • Prečo si spotrebiteľ vyberá určitý produkt?
 • Ako reklama ovplyvňuje jeho rozhodovanie?
 • Ako môžno zlepšiť dizajn produktu, aby prilákal viac pozornosti?

Neuromarketing je rozhodne inovatívnym nástrojom v oblasti marketingovej komunikácie, ktorý umožňuje sledovať a porozumieť spotrebiteľskému správaniu. A to prostredníctvom aplikovania neuropsychológie do marketingového výskumu. Neuromarketing integruje poznatky z:

 • neurológie
 • psychológie
 • sociológie
 • marketingu

A to všetko s cieľom pochopiť iracionálne aspekty spotrebiteľského rozhodovania.

Tradičné metódy marketingu sa často sústreďovali na racionálne argumenty, no v skutočnosti racionálne rozhodovanie tvorí iba malú časť z celkového rozhodnutia. Neuromarketing sa preto zameriava na emocionálnu stránku rozhodovania, ktorá tvorí väčšinu zákazníkovho výberu.

Firmy dokážu pochopiť, ako sa spotrebitelia cítia pri interakcii s ich produktami alebo reklamami pomocou metód ako:

 • meranie srdcovej frekvencie a sledovanie zmeny zreníc
 • EEG – je často používaná pri analýze dynamických marketingových stimulov, ako sú televízne reklamy, pohyblivé reklamy na internete alebo na sociálnych sieťach.
 • fMRI – sa uplatňuje pri štúdiu statických stimulov, ako je dizajn produktu, balenie, slogan alebo logo značky.

Čo je teda neuromarketing a čo je jeho cieľom? Identifikovať, ktoré aspekty produktu alebo marketingových stimulov pôsobia na spotrebiteľa najatraktívnejšie. Na základe týchto poznatkov môžu firmy prispôsobiť svoje produkty alebo reklamné kampane tak, aby lepšie oslovili svoju cieľovú skupinu.

čo je neuromarketing
Vznik neuromarketingu bol podnetený objavmi o podvedomom rozhodovaní spotrebiteľov. Moderné technológie ako EEG a fMRI umožnili výskumníkom pozorovať a analyzovať aspekty spotrebiteľského správania, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

Optimalizácia nákladov a času v neuromarketingu

Využívanie týchto technológií v marketingu je finančne aj časovo náročné, a preto sa im venujú predovšetkým veľké spoločnosti ako Time Warner, Microsoft či Google. Výsledky ich štúdií, ako aj výskumy iných renomovaných inštitúcií, sú často voľne dostupné na internete, čo umožňuje jednoduchšie sa inšpirovať existujúcimi poznatkami.

Aplikácia neuromarketingu sa dá pozorovať aj v správaní spoločností. Jedným z najznámejších príkladov je súboj medzi značkami Pepsi a Coca-Cola. Pepsi využila pre svoje marketingové účely kampaň, v ktorej ľudia slepo ochutnávali oba tieto kolové nápoje a mali sa rozhodnúť, ktorý preferujú.

Viac ako 50 % respondentov podporilo Pepsi. O niekoľko rokov neskôr skupina výskumníkov modifikovala tento slepý test a na poháre s nápojmi nalepila logá oboch konkurenčných spoločností. V tomto prípade vyhrala Coca-Cola s výrazným rozdielom, keď viac ako 75 % respondentov označilo jej produkt za chutnejší.

Výskumníci zistili, že dôvodom tejto zmeny bol podvedomý vplyv, najmä pozitívne emócie, ktoré Coca-Cola spájala so svojím produktom vo svojich kampaniach. Snažila sa prepojiť svoj produkt so šťastnými okamihmi v bežnom živote – pri dobrých jedlách, rodinných oslavách, po športových výkonoch a podobne.

Ľudia si preto začali asociovať značku s pocitom šťastia, čo ovplyvnilo ich rozhodnutie pri výbere nápoja s logom spoločnosti. Tento príklad ilustruje, aký veľký vplyv má ľudské podvedomie na spotrebiteľské správanie.

Ako využiť zistenia neuromarketingu?

Pri budovaní webu alebo tvorbe marketingových kampaní peredstavuje neuromarketingový výskum nevyhnutný zdrojom inšpirácie. Avšak mali by sa rozlišovať autentické štúdie s overenými zdrojmi od neoverených výskumov. Potom prichádza na rad definovať typ marketingových stimulov, ktoré chce záujemca využiť na oslovenie cieľovej skupiny.

Môže sa rozhodnúť medzi:

 • Statickými stimulmi – dizajn, logo, slogan.
 • Dynamickými stimulmi – reklamy, videá, dynamický obsah na webe alebo sociálnych sieťach.

Tu je prehľadná tabuľka obsahujúca informácie o výbere farieb, výbere fontu, pocite istoty, prepojení ľudských zmyslov a reklamy a jednoduchosti v kontexte neuromarketingu:.

AspektPopis
Výber fariebVýber farieb je kľúčovým krokom pri tvorbe značky. Rôzne farby môžu vyvolať rôzne emócie u ľudí, preto je dôležité zohľadniť preferencie cieľovej skupiny. Napríklad, modrá farba môže vzbudzovať pokoj a sebavedomie.
Výber fontuPríliš zložité fonty môžu zaťažovať myseľ pri čítaní a spôsobiť stratu záujmu o obsah. Na základe výskumov sú považované za najjednoduchšie a najrýchlejšie čitateľné fonty, napríklad Helvetica, Roboto alebo Calibri.
Pocit istotyHodnotenie a spätná väzba od ostatných zákazníkov na produkty zvyšujú pocit istoty pri výbere produktov. Pozitívne hodnotenia vzbudzujú dôveru v kvalitu produktov a zákazníci sa s produktmi cítia istejšie.
Prepojenie zmyslov a reklamyVyužitie ľudských zmyslov vo vytváraní reklamy môže posilniť puto medzi zákazníkom a produktom. Napríklad, spojenie citrusov s kozmetikou obsahujúcou ich výťažky môže vytvoriť pozitívnu asociáciu a posilniť záujem o produkt.
JednoduchosťPríliš veľké množstvo možností môže viesť k rozhodovacej paralýze u zákazníka. Dôležité je ponúkať prehľadné a jednoduché riešenia, aby sa zákazník nezaťažoval nadmerným množstvom možností. Jednoduchosť môže zvýšiť pravdepodobnosť nákupu.
neuromarketing
Neuromarketing sa uplatňuje aj pri tvorbe nástrojov komunikačného mixu a v rámci celkového manažmentu podniku.

Ako efektívne použiť neuromarketing v praxi?

Neuromarketing je užitočný nielen v offline, ale aj v online svete. Ako už bolo spomenuté, pri implementácii neuromarketingu na webových stránkach, v newsletteroch a iných e-mailových kampaniach treba venovať osobitnú pozornosť farbám, fontom písma a rozmiestneniu jednotlivých prvkov na stránke.

Všetky kľúčové informácie by mali byť pre zákazníka ľahko dostupné na jednom mieste, čo mu umožní vnímať ich komplexne.

Pri výbere farieb treba brať do úvahy emócie, ktoré majú byť u zákazníka vyvolané.Rôzne farby dokážu podnecovať rôzne nálady a emócie. Napríklad modrá môže pôsobiť upokojujúco, zatiaľ čo červená môže zvýšiť pozornosť zákazníka. Pri výbere fontu by sa malo uprednostniť jednoduché písmo, pretože zložité fonty môžu preťažiť myseľ zákazníka a viesť k stratám záujmu o obsah.

Reklamná kampaň, ktorá sa sústredí na oslovovanie emócií zákazníka, môže vytvoriť silné puto medzi zákazníkom a značkou. Napríklad kampaň značky Nike s motívom „Just Do It“ nie je len o predaji produktov, ale o oslovovaní emócií zákazníka a vzbudzovaní pocitu odvahy a sily.

Pri využívaní neuromarketingu v praxi treba poznať, že efektívne oslovovanie emócií zákazníka môže viesť k vyššej motivácii k nákupu. V reklame je neefektívne používať prvky „strachu“, pretože môžu mať opačný účinok a odstrašiť zákazníka.

Celkovo je neuromarketing v praxi úspešný, pretože využíva rôzne metódy na meranie účinku marketingových podnetov na emócie zákazníkov. Merania tepu, srdcovej frekvencie, EEG alebo magnetického poľa umožňujú získanie cenných informácií o tom, ako zákazníci vnímajú reklamu a marketingové kampane.

Správne využívaný neuromarketing v praxi zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zákazníci rozhodnú pre produkt alebo službu. V marketingu teda treba využívať potenciál emócií, pretože majú veľký vplyv na rozhodovanie a konanie zákazníkov.

Neuromarketing a aromamarketing

Na základe poznatkov z neuromarketingu môžu spoločnosti ďalej prispôsobovať svoje produkty, ich dizajn, obal, cenu, ako aj spôsob komunikácie s verejnosťou a reklamu. Tento integrovaný balík marketingových aktivít založených na emocionálnom rozhodovaní zákazníka má za cieľ vyvolať v konečnom spotrebiteľovi túžbu po danom produkte a zviditeľniť ho voči konkurencii.

Neuromarketing môže tiež prispieť k zlepšeniu zákazníckeho servisu identifikáciou fráz, na ktoré zákazníci reagujú pozitívne a tie, ktoré ich naopak môžu rozčuľovať. Taktiež môže pomôcť firmám zistiť, aké očakávania majú zákazníci voči službám a činnostiam zákazníckeho servisu.

Neuromarketing ponúka zaujímavé možnosti aj v oblasti aromamarketingu, pretože vôňa môže podvedome ovplyvňovať rozhodovanie zákazníkov.

V rámci neuromarketingu sa skúma, ako vône pôsobia na zákazníkov a ktoré vône sú najvhodnejšie pre rôzne typy priestorov. Mnoho firiem využíva neuromarketing predovšetkým pri vývoji nových produktov alebo pri úpravách existujúcich produktov, ako aj pri tvorbe cenovej a značkovej stratégie.