Obnovenie živnosti – po zrušení, sociálna poisťovňa

obnovenie zivnosti

Obnovenie živnosti je proces, ktorým sa po jej pozastavení opäť aktivuje prevádzkovanie živnosti. To znamená, že podnikateľ môže po obnovení živnosti opäť vykonávať činnosti v rámci predmetu podnikania, za ktoré mu bolo udelené živnostenské oprávnenie.

Obnovenie živnosti sa môže uskutočniť kedykoľvek počas doby jej pozastavenia. Po obnovení živnosti je živnostník povinný platiť preddavky na zdravotné, prípadne sociálne poistenie.


Obsah článku


Kto je SZČO?

SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby) sú ľudia, ktorí sa rozhodli pracovať na vlastnú päsť. Sú to jednotlivci, ktorí sa rozhodli pre podnikanie a vytvorenie si svojho vlastného zdroja príjmu. Niekedy môže byť pre ľudí dosť komplikované získať pracovnú pozíciu v určitom odvetví, preto sa rozhodnú pre vytvorenie si vlastného miesta na trhu práce.

Aj keď existuje možnosť založiť firmu a stať sa spoločníkom, niektorí ľudia sa rozhodujú pre variant SZČO.

 • V tomto prípade je vlastník jediným zárobkovo činným členom a nemusí zdieľať rozhodovacie práva so spoločníkmi. To im umožňuje slobodu rozhodovať o všetkom, čo sa týka ich podnikania. SZČO má množstvo výhod, avšak sú tu aj určité povinnosti a zodpovednosti, ktoré musí dodržiavať.
 • Medzi hlavné povinnosti patrí vedenie evidencie o svojich príjmoch a výdavkoch, plnenie povinností voči štátu, ako je platenie daní a odvodov, dodržiavanie právnych predpisov a pravidelné podávanie daňových priznaní.
 • Pre ľudí, ktorí majú životný sen alebo cieľ a chcú ho dosiahnuť sami, je SZČO ideálnym spôsobom, ako to dosiahnuť. Môže to byť tiež dobrá voľba pre tých, ktorí chcú flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať v pohodlí svojho domova.

Napriek tomu, že práca ako SZČO má množstvo výhod, môže to byť aj veľká zodpovednosť. Osoba je súčasne vlastníkom, riaditeľom, zamestnancom a manažérom svojho podniku. Musí teda zvládať rôzne úlohy a byť schopná sa prispôsobiť novým situáciám a výzvam.

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že práca ako SZČO nie je pre každého. Niektorí ľudia sú spokojní s tradičnou zamestnaneckou pozíciou a nechcú sa zaoberať všetkými aspektmi podnikania. Pre týchto ľudí môže byť tento spôsob zarábania peňazí príliš náročný a stresujúci.

Obnovenie živnosti sa môže uskutočniť kedykoľvek počas doby jej pozastavenia.

Ohlásenie živnosti

Ohlásenie živnosti je oficiálny dokument, ktorým sa oznamuje miestnemu príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania, že fyzická alebo právnická osoba chce začať podnikať v Slovenskej republike. Ohlásenie živnosti sa podáva na predpísanom tlačive a obsahuje rôzne informácie o podnikateľovi a jeho živnosti, ako napríklad:

 • meno a priezvisko/názov podnikateľa
 • adresa trvalého pobytu/sídla podnikateľa
 • predmet podnikania (druh činnosti, ktorú chce podnikateľ vykonávať)
 • miesto podnikania (adresa, kde bude podnikateľ prevádzkovať živnosť)
 • deň začatia podnikania
 • daňový režim (platiteľ/neplatiteľ DPH)
 • počet zamestnancov (ak je relevantné)

Typy ohlásenia živnosti:

 • Ohlásenie voľnej živnosti: Pre voľné živnosti, ktoré nie sú viazané na odbornú spôsobilosť.
 • Ohlásenie remeselnej živnosti: Pre remeselné živnosti, ktoré sú viazané na výučný list alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti.
 • Ohlásenie viazanej živnosti: Pre viazané živnosti, ktoré sú viazané na špecifické podmienky a dokladovanie odbornej spôsobilosti.

Ohlásenie živnosti je administratívny úkon, ktorým fyzická alebo právnická osoba oznamuje okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania svoj zámer podnikať v určitej oblasti.

Online otvorenie živnosti

Otvorenie živnosti online alebo prostredníctvom internetu je pohodlný a rýchly spôsob, ako začať podnikať v Slovenskej republike. Celý proces prebieha elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy úradu.

Kto si môže otvoriť živnosť online formou?

 • Fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 • Právnické osoby so sídlom na Slovensku

Podmienky otvorenia živnosti online:

 • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP): Je potrebný KEP na elektronické podpísanie ohlásenia živnosti.
 • Elektronická schránka: Na doručovanie oficiálnych dokumentov z úradu.
 • Platobná karta: Na zaplatenie poplatku za ohlásenie živnosti (7,50 € v prípade remeselných a viazaných živností).

Postup otvorenia živnosti online formou:

 1. Vyplniť online formulár Ohlásenia živnosti na portáli slovensko.sk.
 2. Priložiť k ohláseniu požadované doklady v elektronickej podobe (napr. výpis z registra trestov, doklad o odbornej spôsobilosti).
 3. Podpísať ohlásenie živnosti KEP-om.
 4. Zaplatiť poplatok za ohlásenie živnosti platobnou kartou.
 5. Po splnení všetkých podmienok úrad doručí Osvedčenie o živnostenskom oprávnení do elektronickej schránky.

Výhody otvorenia živnosti online:

 • Rýchlosť: Celý proces môže trvať len niekoľko minút.
 • Pohodlie: Nie je potrebné nikam chodiť, všetko sa vybaví z domu.
 • Jednoduchosť: Online formulár je intuitívny a ľahko sa vyplňuje.
 • Nízke náklady: Poplatok za ohlásenie živnosti je zadarmo alebo len 7,50 €.

Otvorenie živnosti online je pohodlný a rýchly spôsob, ako začať podnikať na Slovensku bez nutnosti osobnej návštevy úradu.

Pozastavenie alebo prerušenie živnosti

Pozastavenie živnosti je dočasné prerušenie prevádzkovania živnosti na vopred určený čas. Počas pozastavenia živnosti nie je podnikateľ oprávnený vykonávať činnosti v rámci predmetu podnikania, za ktoré mu bolo udelené živnostenské oprávnenie.

Dôvody pozastavenia živnosti:

 • Dočasná prekážka v podnikaní: Napríklad materská dovolenka, choroba, úraz, pobyt v zahraničí atď.
 • Zníženie dopytu po službách: Ak sa živnostníkovi nedarí a chce ušetriť na odvodoch.
 • Sezónny charakter podnikania: Ak človek podniká v oblasti, ktorá je závislá od sezóny.

Ako prerušiť živnosť:

 • Vyplniť tlačivo: Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.
 • Podať tlačivo na živnostenskom úrade: Je možné to urobiť osobne, poštou alebo elektronicky.
 • Poplatok: Za pozastavenie živnosti sa platí poplatok 4 €, v prípade elektronického podania 2 €.

Doba pozastavenia:

V súčasnosti je možné pozastaviť živnosť bez obmedzení. To znamená, že minimálna či maximálna doba nie je stanovená.

Je možné obnovenie živnosti po jej zrušení?

Nie, nie je možné obnoviť živnosť po jej zrušení. Po zrušení živnosti sa živnostenské oprávnenie vymaže a podnikateľský subjekt prestane existovať.

Ak chce človek znova podnikať, bude musieť založiť novú živnosť a prejsť celým procesom registrácie na živnostenskom úrade.

Dôvody zrušenia živnosti:

 • Dobrovoľné zrušenie: Podnikateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť zrušiť živnosť.
 • Povinné zrušenie: Živnosť môže byť zrušená z úradnej moci, napríklad ak podnikateľ neplní svoje daňové povinnosti alebo porušuje živnostenský zákon.

Proces zrušenia živnosti:

 • Vyplní sa tlačivo: Oznámenie o zrušení prevádzkovania živnosti.
 • Podá sa na živnostenskom úrade: Osobne, poštou alebo elektronicky.
 • Poplatok: Za zrušenie živnosti sa neplatí poplatok.

Po zrušení živnosti musí živnostník splatiť všetky záväzky, ktoré mal voči štátu a ostatným subjektom. Zrušenie živnosti nemá vplyv na daňové povinnosti. Za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa živnosť zrušila, bude potrebné podať daňové priznanie.

Obnovenie živnosti po zrušení nie je možné. Po zrušení živnosti je nutné na opätovné začatie podnikania v tej istej oblasti živnosť založiť nanovo.

Ako uskutočniť obnovenie pozastavenej živnosti?

Obnovenie pozastavenej živnosti sa uskutočňuje automaticky dňom, kedy uplynie doba pozastavenia prevádzkovania živnosti, ktorý je určený živnostníkom v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti.

Živnostník však môže Živnostenský úrad informovať o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. V tomto prípade sa obnovenie pozastavenej živnosti uskutočňuje dňom uvedeným v tomto oznámení.

Živnosť je možné obnoviť kedykoľvek počas doby pozastavenia. Po obnovení živnosti je živnostník povinný platiť preddavky na daň z príjmov, poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie.

Po obnovení pozastavenej živnosti má živnostník povinnosť podávať daňové priznanie.

Na čo myslieť pred obnovením pozastavenej živnosti?

Pred obnovením živnosti si treba premyslieť, či je to pre živnostníka naozaj to najlepšie riešenie a zvážiť všetky aspekty, ako napríklad výška odvodov, daňové povinnosti a dopyt po službách.

Prerušenie živnosti a Sociálna poisťovňa

Prerušenie živnosti má vplyv na povinné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Povinnosti žiadateľa o prerušenie živnosti voči Sociálnej poisťovni:

 • Oznámenie: Podnikateľ je povinný oznámiť prerušenie živnosti Sociálnej poisťovni do 30 dní od jeho nadobudnutia účinnosti.
 • Platenie poistného: Počas prerušenia živnosti nemusí platiť poistné na:
  • nemocenské poistenie
  • dôchodkové poistenie
 • Doba platenia: Povinnosť platiť poistné vzniká tak iba za obdobie do dňa prerušenia poistenia.

Je dobré vedieť, že ak je človek po prerušení živnosti povinne poistený z iného titulu (napr. zamestnanie), jeho poistenie v Sociálnej poisťovni pokračuje. Po zrušení živnosti zaniká aj povinné poistenie v Sociálnej poisťovni.