Voľná živnosť – zoznam, druhy, register

Existuje niekoľko foriem živnosti, ktoré sú rozdelené do hlavných kategórií, každá s vlastnými požiadavkami na registráciu a podmienkami na vykonávanie. Jednou z nich je voľná živnosť, čo je najdostupnejší druh živnosti. Aké činnosti zahŕňa voľná živnosť a ako sa dostať do registra živnostníkov?


Obsah článku


Čo je voľná živnosť

Voľná živnosť predstavuje formu podnikania, ktorá nepožaduje dokladovanie špeciálnej odbornej kvalifikácie. Inak povedané, na začatie voľnej živnosti nie je potrebné špecifické vzdelanie, skúsenosti alebo absolvovanie skúšok.

Voľná živnosť je v porovnaní s viazanou a remeselnou živnosťou najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom, ako sa začať podnikať.

Podmienky živnosti – na vykonávanie voľnej živnosti zahŕňajú:

 • vek nad 18 rokov
 • schopnosť vykonávať právne úkony
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov)
 • trvalý pobyt na území SR (v prípade cudzincov)
 • ohlásenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade

Podmienky živnosti v rozsahu voľnej živnosti sú teda jednoduché. Výhody voľnej živnosti zahŕňajú jednoduché a rýchle založenie, žiadne dokladovanie odbornej spôsobilosti, možnosť vykonávať širokú škálu činností, nižšiu administratívna záťaž a možnosť podnikať aj popri zamestnaní.

Nevýhody voľnej živnosti sú väčšia konkurencia, nižšia prestíž, zodpovednosť za všetky aspekty podnikania a nutnosť viesť daňovú evidenciu.

Zoznam voľných živností

Neexistuje presný a konečný zoznam voľných živností. Existuje však zoznam odporúčaných označení najčastejších voľných živností, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR. Okrem činností uvedených v tomto zozname si je možné zvoliť aj inú voľnú živnosť, ktorá nie je viazaná ani remeselná.

V zozname voľných živností sa vyskytujú napríklad tieto najčastejšie činnosti:

 • Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
 • Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
 • Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov
 • Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
 • Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Vedenie účtovníctva
 • Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Prípravné práce k realizácii stavby

Kompletný zoznam voľných živností nájdu živnostníci na portáli Ministerstva vnútra SR. Zoznam obsahuje aj vymedzenie obsahu voľných živností.

Napríklad prípravné práce k realizácii stavby zahŕňajú aj armovacie práce, demolačné práce, demontáž rozvodov a armatúr, strešnej krytiny, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín, montáž a demontáž nafukovacích hál a mnoho ďalšieho.

Avšak voľné živnosti neumožňujú odstraňovanie azbestových materiálov či vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m (vŕtanie a kopanie studní). Na tieto činnosti už je potrebné mať viazanú alebo remeselnú živnosť.

Medzi voľné živnosti patria aj dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. To zahŕňa napríklad betonárske práce, brúsenie drevených podlahových krytín, čistenie krytín, čistenie odkvapov a podobne.

Medzi voľné živnosti patria aj dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. To zahŕňa napríklad betonárske práce, brúsenie drevených podlahových krytín, čistenie krytín, čistenie odkvapov a podobne.

Založenie živnosti

Pre podnikanie na živnosť cez voľnú živnosť, je potrebné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Oprávnenie vydáva živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Prvým krokom je návšteva okresného živnostenského úradu osobne, prípadne využiť možnosti online portálu www.slovensko.sk.

Následne sa vyplní formulár na ohlásenie živnosti, v ktorom sa uvedú predmety podnikania a počet zahrnutých oblastí. Živnostenský úrad bude vyžadovať základné identifikačné údaje ako miesto trvalého pobytu, miesto podnikania, predmet podnikania a informácie potrebné na výpis z registra trestov, ako sú mená a priezviská rodičov.

Založenie živnosti pre voľnú živnosť nie je zložité. Dajú sa však využiť aj služby spoločností ako Firmáreň.sk, ktoré ponúkajú možnosť založiť živnosť online rýchlo a jednoducho, bez návštev úradov alebo starostí s portálom verejnej správy. Ohlásenie živnosti môžu tieto spoločnosti vybaviť a všetky dokumenty zašlú elektronicky.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení mal živnostník obdržať do 3 pracovných dní od podania ohlásenia živnosti. Živnostenský úrad automaticky zabezpečí registráciu k dani z príjmov na daňovom úrade, do systému povinného zdravotného poistenia, do systému povinného sociálneho poistenia a tiež poskytne bezplatný výpis z registra trestov.

Register živnostníkov

Register živnostníkov je dôležitým nástrojom pre transparentnosť a reguláciu živnostníkov na Slovensku. Jeho účelom je poskytnúť verejnosti prístup k informáciám o živnostníkoch a ich podnikateľskej činnosti, čo umožňuje orgánom dohľadu aj verejnosti sledovať a kontrolovať rôzne aspekty živnosti.

Register živnosti zahŕňa informácie ako sú osobné údaje živnostníkov ako meno, priezvisko, identifikačné čísla (IČO, DIČ), rodné číslo, adresy trvalého pobytu a miesta podnikania. Taktiež obsahuje informácie o druhu vykonávanej živnosti, presnom predmete podnikania a dátume registrácie živnosti. Dôležitou súčasťou je aj evidencia o zániku živnosti.

Pre verejnosť je tento register živnosti prístupný cez webové stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čo umožňuje občanom a iným subjektom získať informácie o konkrétnych živnostníkoch alebo skupinách živnostníkov.

Aktualizácie v registri živnosti sú vykonávané na základe oznámení samotných živnostníkov alebo na základe rozhodnutí príslušných úradov o zrušení živnosti. Každá zmena v údajoch sa eviduje, čo zabezpečuje aktuálnosť a spoľahlivosť registra.

Odvody a voľná živnosť

V roku 2024 živnostníci musia platiť preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 97,80 eura a odvody do Sociálnej poisťovne vo výške minimálne 216,13 eura. V prvom roku však živnostníci nemusia platiť sociálne odvody voľnej živnosti, ani z iných druhov živnosti.

Živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7. alebo 1.10. (pri odloženom daňovom priznaní) kalendárneho roka nasledujúceho po tom, v ktorom jeho príjem z podnikania presahuje zákonom stanovenú hranicu.

Pre určenie povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje, či príjem živnostníka za kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za tento rok.

V roku 2024 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne 7 824 eur za rok 2023. To znamená, že ak živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 7 824 eur (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024.

Na porovnanie, v roku 2023 bola hranica príjmu pre posúdenie vzniku povinnosti platiť odvody 7266 eur za rok 2022.

V roku 2024 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne 7 824 eur za rok 2023.

Ostatné druhy živností

Ako už vyplynulo z predchádzajúcich kapitol, voľná živnosť nie je jediný druh živnosti. Existujú ešte viazané a remeselné živnosti.

Remeselné živnosti predstavujú oblasť podnikania, ktorá vyžaduje špecifické odborné schopnosti, ktoré je často potrebné preukázať prostredníctvom výučného listu alebo maturitného diplomu v príslušnom odbore.

Tento typ živnosti zahŕňa rôzne remeselné činnosti, ako je kováčstvo, pekárstvo, krajčírstvo a podobne. Pred začatím podnikania v týchto oblastiach je preto nevyhnutné preukázať odborné schopnosti a kvalifikáciu.

Viazané živnosti sú obvykle najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti a vyžadujú odborné vzdelanie na vysokej škole alebo iným formálnym spôsobom.

Tento druh živnosti sa týka odvetví, kde sú vysoké nároky na odbornosť, ako sú lekári, advokáti, inžinieri a architekti. Pre tieto živnosti je nevyhnutné absolvovať štúdium na vysokej škole a získať príslušný diplom alebo odbornú kvalifikáciu.