Životopis – ako má vyzerať, vzor

Keďže na trhu práce je čoraz väčšia konkurencia, je nevyhnutné mať silný a pôsobivý životopis, aby človek vynikol pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ako napísať životopis tak, aby zaujal?


Obsah článku


Životopis slúži ako osobný marketingový nástroj, ktorý prezentuje kvalifikáciu pre konkrétne pracovné miesto alebo odvetvie. Na dnešnom rýchlom a neustále sa meniacom trhu práce je dobre vypracovaný životopis veľmi dôležitý na získanie vysnívanej práce.

Tento článok sa bude zaoberať významom životopisu a poskytne tipy na vytvorenie výnimočného životopisu, ktorý upúta pozornosť zamestnávateľov a zvýši šance na úspech.

Životopis – základné informácie

Životopis je dokument, v ktorom je zhrnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté výsledky. Je dôležitým nástrojom pri hľadaní zamestnania, pretože poskytuje potenciálnym zamestnávateľom stručný prehľad o kvalifikácii uchádzača a o tom, ako sa hodí na konkrétnu pozíciu.

Životopis, v niektorých krajinách známy aj ako curriculum vitae (CV), je jedno- až dvojstranový dokument, v ktorom je opísaná profesionálna história jednotlivca. Obsahuje dôležité informácie, ako je vzdelanie, pracovné skúsenosti, zručnosti a úspechy. Cieľom životopisu je predstaviť potenciálnym zamestnávateľom kvalifikáciu uchádzača a presvedčiť ich, aby ho pozvali na pohovor.

Hoci životopis a CV slúžia na rovnaký účel, existujú medzi nimi niektoré zásadné rozdiely. CV je zvyčajne dlhší, približne dve až tri strany, a obsahuje komplexnejší prehľad akademických a profesionálnych úspechov jednotlivca.

Používa sa väčšinou na akademické alebo výskumné pozície. Na druhej strane životopis je stručnejší a prispôsobený konkrétnemu pracovnému miestu alebo odvetviu. Bežne sa používa na neakademické pozície.

Životopis sa zvyčajne používa pri uchádzaní sa o zamestnanie v súkromnom sektore, ako sú korporácie, malé podniky a neziskové organizácie. Bežne sa používa aj pri nástupných pozíciách alebo pracovných miestach, ktoré vyžadujú špecifický súbor zručností a kvalifikácií. Naproti tomu životopis sa používa na akademické alebo výskumné pozície a je bežnejší v Európe a iných krajinách mimo Spojených štátov.

Jednou z najčastejších mylných predstáv o životopisoch je, že by mali obsahovať všetky podrobnosti o profesionálnej histórii jednotlivca. Životopis by však mal byť stručný a prispôsobený danej pracovnej pozícii.

Ďalším mylným názorom je, že životopis by mal byť obmedzený na jednu stranu. Hoci je nevyhnutné, aby bol životopis stručný, v prípade potreby je prípustné použiť aj dve strany, najmä v prípade osôb s rozsiahlymi pracovnými skúsenosťami.

A napokon, niektorí sa domnievajú, že životopis musí mať určitý formát. Hoci existujú štandardné časti a formáty životopisov, je veľmi dôležité prispôsobiť ho svojim špecifickým zručnostiam a kvalifikácii.

Ako napísať životopis?

Životopis je dôležitým nástrojom pri hľadaní práce, pretože je často prvým dojmom, ktorý si o človeku potenciálny zamestnávateľ urobí. Slúži ako súhrn odborných skúseností, zručností a kvalifikácie a môže rozhodnúť o šanciach na pozvanie na pohovor.

Aby sa uchádzač o pracovné miesto uistil, že jeho životopis vynikne medzi ostatnými a upúta pozornosť personalistov, tu je niekoľko tipov, ako napísať úspešný životopis:

 1. Začať silným a jasným cieľom. Cieľové vyhlásenie by malo stručne zhrnúť kariérne ciele a zdôrazniť, čo človeka robí silným kandidátom na danú pozíciu. Malo by byť prispôsobené konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa človek uchádza, a malo by mať jednu alebo dve vety.
 2. Najskôr uviesť svoje najdôležitejšie skúsenosti. Pri uvádzaní pracovných skúseností je dobré začať svojou poslednou alebo súčasnou prácou. Je dobré zamerať sa na uvedenie najdôležitejších skúseností a zručností, ktoré sú v súlade s požiadavkami na pracovné miesto. Na opis svojich úspechov a povinností možno použiť odrážky a slovesá.
 3. Zdôrazniť svoje úspechy a kľúčové zručnosti. Zamestnávateľov nezaujíma len náplň práce, ale aj to, čo človek dosiahol vo svojich predchádzajúcich funkciách. Je prínosné používať čísla a štatistiky, aby človek vyčíslil svoje úspechy a preukázal svoj vplyv. Okrem toho by nemal zabudnúť zdôrazniť všetky kľúčové zručnosti, ktoré sú relevantné pre danú pracovnú pozíciu, ako sú technické zručnosti, jazykové znalosti alebo soft skills, napríklad tímová práca alebo vodcovské schopnosti.
 4. Byť stručný a urobiť životopis ľahko čitateľný. Personalisti a náboroví manažéri majú často obmedzený čas na preskúmanie životopisov, preto je dôležité, aby bol životopis stručný a výstižný. Odporúča sa používať čisté a profesionálne písmo a vyhnúť sa dlhým odsekom. Namiesto toho je dobré používať odrážky a krátke frázy, aby sa životopis ľahko čítal.
 5. Prispôsobiť svoj životopis pracovnému miestu. Jeden formát životopisu nie je vhodný pre všetkých. Je dobré prispôsobiť ho konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa človek uchádza, použitím kľúčových slov a fráz z opisu pracovného miesta. Tým zamestnávateľovi človek ukáže, že venoval čas pochopeniu danej úlohy a že sa na ňu hodí.
 6. Opraviť svoj životopis. Pravopisné a gramatické chyby môžu na potenciálnych zamestnávateľov urobiť zlý dojem, preto je veľmi dôležité pred odoslaním životopisu urobiť jeho korektúru. Treba si ho prečítať nahlas alebo požiadať niekoho iného, aby ho prečítal a zachytil prípadné chyby alebo nešikovné formulácie.
 7. Používať profesionálny formát. Aj keď môže byť lákavé byť kreatívny vo formáte životopisu, najlepšie je držať sa profesionálneho a tradičného rozvrhnutia. Samozrejmosťou by malo byť čisté a ľahko čitateľné písmo. Je dobré sa uistiť, že kontaktné údaje sú jasne viditeľné. Vo všeobecnosti je tiež dobré vyhnú sa používaniu grafiky alebo obrázkov, pokiaľ sa človek neuchádza o kreatívnu pozíciu.

Úspešný životopis je taký, ktorý účinne prezentuje zručnosti uchádzača o zamestnanie, jeho skúsenosti a kvalifikáciu pre konkrétnu prácu. Dodržiavaním vyššie uvedených tipov môžno vytvoriť životopis, ktorý vynikne a zvýši šance na pozvanie na pracovný pohovor.

Štruktúrovaný životopis

Štruktúrovaný životopis je typ životopisu, ktorý má jasný a usporiadaný formát, čo zamestnávateľom uľahčuje rýchle pochopenie kvalifikácie a skúseností uchádzača. Na rozdiel od tradičných životopisov, ktoré môžu mať voľnejšie usporiadanie, štruktúrované životopisy využívajú špecifické časti a rubriky na zdôraznenie rôznych aspektov profesijnej minulosti uchádzača.

Jednou z hlavných výhod používania štruktúrovaného životopisu je, že umožňuje zamestnávateľom ľahko nájsť informácie, ktoré hľadajú. Vďaka jasným nadpisom a sekciám môžu rýchlo prelistovať dokument a identifikovať zručnosti, skúsenosti a úspechy uchádzača. To môže byť výhodné najmä pre personalistov, ktorí dostávajú veľké množstvo životopisov a potrebujú sa rýchlo rozhodnúť.

Ďalšou výhodou štruktúrovaného životopisu je, že pomáha uchádzačom prezentovať svoje informácie stručným a usporiadaným spôsobom.

Pomocou nadpisov, ako napríklad „Zručnosti“ alebo „Pracovné skúsenosti“, môžu uchádzači jasne prezentovať svoju relevantnú kvalifikáciu bez toho, aby museli písať dlhé odseky. Vďaka tomu môžu svoj životopis ľahšie prispôsobiť konkrétnemu pracovnému miestu alebo odvetviu tým, že preskupia jednotlivé časti a zvýraznia najdôležitejšie informácie.

Štruktúrovaný životopis je pre uchádzačov o zamestnanie veľmi účinným nástrojom, pretože im umožňuje jasne a usporiadane prezentovať svoju kvalifikáciu a skúsenosti. Dodržiavaním konkrétneho formátu a zdôrazňovaním relevantných informácií môžu uchádzači zvýšiť svoje šance na upútanie pozornosti personalistov a získanie vysnívanej práce.

Štruktúrovaný životopis – vzor

Ako teda naformátovať štruktúrovaný životopis? Ako vyzerá vzor štruktúrovaného životopisu?

Prvým krokom je výber profesionálneho a ľahko čitateľného písma, napríklad Arial alebo Times New Roman. Potom treba životopis rozdeliť na prehľadné časti, napríklad „Zhrnutie“, „Zručnosti“, „Pracovné skúsenosti“, „Vzdelanie“ a „Certifikáty“.

Ďalej je potrebné v každej časti uviesť svoje zručnosti a úspechy pomocou odrážok a nezabudnúť uviesť relevantné kľúčové slová, ktoré sa bežne používajú v danom odvetví.

V časti „Pracovné skúsenosti“ možno uviesť svoje predchádzajúce zamestnania v obrátenom chronologickom poradí, počnúc poslednou pozíciou. Pri každom zamestnaní je dobré uviesť názov pracovnej pozície, názov spoločnosti, dátumy zamestnania a stručný opis povinností a dosiahnutých výsledkov.

Pri opise svojich úspechov sa odporúča používať slovesá a podľa možnosti ich vyjadriť číslami alebo percentami.

V časti „Vzdelanie“ sa uvádza najvyššie dosiahnuté vzdelanie, všetky príslušné kurzy a všetky akademické vyznamenania alebo ocenenia, ktoré človek získal. Ak má obmedzené pracovné skúsenosti, môže v tejto časti uviesť aj príslušné dobrovoľnícke skúsenosti alebo stáže.

Nakoniec by si mal každý svoj životopis starostlivo skontrolovať, aby v ňom neboli žiadne pravopisné ani gramatické chyby. Dá sa tiež požiadať priateľa alebo mentora, aby ho skontroloval a poskytol spätnú väzbu. Dodržiavaním tohto formátu môžno vytvoriť štruktúrovaný životopis, ktorý účinne predstaví kvalifikáciu človeka a vynikne u potenciálnych zamestnávateľov.

Životopis – vzor

Tu je štandardný vzor, ako napísať životopis:

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Nováková
Adresa: Mlynská dolina 845, 45 Bratislava
Telefón: 09xx xxx xxx
E-mail: novakova@zoznam.sk


Vzdelanie

2001–2007
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, Bratislava

1996–2001
Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Doplnkové vzdelanie

1998–2000
Jazykový kurz z Nemeckého jazyka, Eduko


1996–1997
Stredoškolský výmenný program, USA, California, Paso Robles High School


Pracovné skúsenosti

2004–2006      
Profesia, spol. s r. o.
Pozícia: koordinátor projektu info.profesia.sk
Náplň práce: písanie, úprava a aktualizácia článkov o trhu práce, monitoring tlače

2000–2004      
ABC, a.s. 
Pozícia: asistentka marketingového manažéra
Náplň práce: administratíva,  support pre oddelenie marketingu, vybavovanie telefonátov


Jazykové znalosti

Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – pokročilý
Španielsky jazyk – mierne pokročilý


Počítačové znalosti

Adobe PageMaker – expert
Internet (e-mail, www) – pokročilý
FrontPage – základy
Microsoft Access – základy
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Word – expert


Vodičský preukaz

sk. B – najazdených približne 30 000 km


Vlastnosti a záujmy

flexibilita, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie

Profesný životopis

Na dnešnom konkurenčnom trhu práce je dobre vypracovaný profesný životopis nevyhnutný na to, aby človek vynikol a získal prácu svojich snov. Životopis je dokument, v ktorom je uvedené vzdelanie, pracovné skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté výsledky.

Na rozdiel od životopisu, ktorý má zvyčajne jednu až dve strany, môže byť profesný životopis, inak nazávaný aj CV, dlhší a podrobnejší, čo z neho robí ideálny nástroj na prezentáciu profesionálnych úspechov.

Prvým krokom pri tvorbe životopisu do práce je výber správneho formátu. Hoci neexistuje univerzálny prístup, väčšina životopisov obsahuje časti ako osobné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti, zručnosti a referencie. Je dôležité zvoliť si formát, ktorý najlepšie vyzdvihne silné stránky a bude pre potenciálnych zamestnávateľov ľahko čitateľný.

Pokiaľ ide o obsah životopisu, je veľmi dôležité prispôsobiť ho pracovnému miestu, o ktoré sa človek uchádza. To znamená zdôrazniť relevantné pracovné skúsenosti, zručnosti a úspechy, ktoré sú v súlade s danou pozíciou.

Okrem pracovných skúseností je dôležité uviesť v životopise aj akékoľvek relevantné vzdelanie a kvalifikáciu. Môže ísť o tituly, certifikáty alebo vzdelávacie programy. Je potrebné uviesť aj presný názov inštitúcie, získaný titul alebo certifikát a dátumy absolvovania.

Ďalším dôležitým prvkom profesijného životopisu je zdôraznenie zručností. Môže ísť o technické zručnosti, ako je znalosť určitého softvéru alebo programovacích jazykov, ako aj soft skills, ako je verbálna komunikácia, vedenie a tímová práca. Zamestnávatelia často hľadajú kombináciu týchto zručností, preto je dobré uviesť pestrú škálu, ktorá ukáže silné stránky človeka.

Nakoniec, uvedenie referencií v životopise nie je povinné, ale môže byť užitočným doplnkom. Pred uvedením informácií o referentoch si treba vyžiadať ich súhlas a uviesť ich meno, pracovnú pozíciu, spoločnosť a kontaktné údaje.

Klasický životopis – vzor

Klasický životopis sa už nepoužíva tak často, ale pre niektoré pozície môže byť stále potrebný. Jeho charakteristickým znakom je, že sa skladá z celých viet, a nie zo štruktúrovaných odsekov. Pri jeho zostavovaní je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa údaje vzťahovali na konkrétne pracovné miesto, o ktoré sa jednotlivec uchádza.

Tu je klasický životopis – vzor na stiahnutie a použitie na vlastné účely:

Meno a priezvisko Bc. Beáta Rovenská
Adresa Ružinovská 5 851, 02 Bratislava
Telefón  09xx xxx xxx
E-mail    rovenska@zoznam.sk

Volám sa Beáta Rovenská, narodila som sa 12. marca 1985. Bývam v Bratislave.

Vyštudovala som Obchodnú akadémiu na Račianskej ulici v Bratislave, kde som maturovala zo slovenského a anglického jazyka, ekonomickej a praktickej časti.

Po Obchodnej akadémii som pokračovala v štúdiu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som titul bakalár na študijnej kombinácii obchod a marketing. Teraz pokračujem v dvojročnom magisterskom štúdiu tohto programu, kde som momentálne v prvom ročníku.

Od mája 2004 do augusta 2008 som pracovala ako operátorka call centra vo firme FirstCall, a.s.. Náplňou mojej práce počas prvých dvoch rokov bol aktívny telemarketing, ďalšie dva roky pasívny telemarketing.

Od septembra 2008 do novembra 2009 som bola zamestnaná ako asistentka v realitnej kancelárii Royal, s. r. o., kde som sa starala o administratívu, chod kancelárie a čiastočne o účtovníctvo.

Mojimi záľubami sú hlavne cudzie jazyky. Ovládam angličtinu a nemčinu, momentálne sa venujem aj francúzštine v jazykovej škole, kde som zatiaľ dosiahla začiatočnícku úroveň. Z anglického jazyka som zložila aj štátnu jazykovú skúšku a certifikát FCE. Rok som strávila pracovným pobytom v Nemecku, takže sa bez problémov dohovorím po nemecky.

Mám skúsenosti s prácou na počítači, ovládam základné programy Microsoft Office a základy html jazyka. Mám vodičský preukaz skupiny B a som aktívny vodič.

K mojim dobrým vlastnostiam patrí precíznosť, svedomitosť a zodpovednosť. Som ochotná učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

Svoj voľný čas trávim cestovaním, športom, literatúrou a rada navštevujem kultúrne podujatia.

V Bratislave 2. marca 2010

Beáta Rovenská

Životopis – vzor pre študenta

Pri tvorbe životopisu by sa študenti mali zamerať na zdôraznenie svojich relevantných zručností a skúseností, a nie len na uvedenie svojich akademických úspechov. Pomôže im to odlíšiť sa od ostatných uchádzačov a ukázať potenciálnym zamestnávateľom, že majú potrebné zručnosti pre danú prácu.

Takto môže vyzerať vzor životopisu študenta:

 1. Jedným zo spôsobov, ako štruktúrovať životopis pre študentov, je začať stručným zhrnutím alebo uvedením cieľa. Mal by to byť stručný prehľad ich kariérnych cieľov a zručností, vďaka ktorým sa hodia na danú pozíciu. Táto časť by mala byť prispôsobená každej konkrétnej žiadosti o zamestnanie a mala by zdôrazňovať zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre danú pozíciu najdôležitejšie.
 2. Ďalej by študenti mali uviesť svoje vzdelanie vrátane školy, titulu, odboru a predpokladaného dátumu ukončenia štúdia. Môže byť tiež prospešné uviesť všetky relevantné študijné výsledky alebo akademické úspechy, ako napríklad zoznam dekana alebo akademické ocenenia.
 3. Po časti o vzdelaní môžu študenti uviesť všetky relevantné pracovné skúsenosti vrátane stáží, práce na čiastočný úväzok alebo dobrovoľníckej práce. Aj keď tieto skúsenosti priamo nesúvisia s požadovaným pracovným miestom, študenti môžu zdôrazniť zručnosti a zodpovednosti, ktoré získali na základe týchto skúseností.
 4. Okrem pracovných skúseností môžu študenti uviesť aj relevantné mimoškolské aktivity, ako sú vedúce pozície v kluboch alebo organizáciách, dobrovoľnícka práca alebo zručnosti, ktoré sa naučili prostredníctvom koníčkov alebo osobných projektov. Tie môžu prezentovať ich schopnosti a záujmy mimo triedy.
 5. Nakoniec je dôležité, aby študenti zahrnuli časť o svojich zručnostiach, ktorá môže obsahovať hard skills a soft skills. Hard skills sú technické schopnosti, ktoré sa dajú kvantifikovať, napríklad znalosť určitého softvéru alebo jazyka. Na druhej strane, soft skills sú osobnostné vlastnosti alebo črty, ako napríklad komunikácia alebo riadenie času, ktoré sú dôležité v každej práci.

Pre študentov môže byť vypracovanie dobre napísaného životopisu náročnou úlohou, najmä ak majú obmedzené pracovné skúsenosti. Dobre vypracovaný životopis však môže výrazne zvýšiť ich šance na získanie vytúženého zamestnania alebo stáže.

Beletrizovaný životopis – vzor

Beletrizovaný životopis využíva umelecké výrazové prostriedky, ale vychádza z objektívnych faktov. Zvyčajne má kreatívny charakter a môže pracovať aj s fikciou a fantáziou. Ide o umelecký opis života autora alebo inej osoby.

Tu je vzor beletrizovaného životopisu:

Jane sa narodila v robotníckej rodine v malom meste a vždy snívala o tom, že sa presadí vo veľkomeste. Napriek skromným začiatkom bola odhodlaná vymaniť sa z obmedzení výchovy a venovať sa svojej vášni pre písanie. A presne to sa jej podarilo.

Po skončení strednej školy sa Jane presťahovala do mesta a začala študovať na prestížnej univerzite, kde študovala anglickú literatúru a tvorivé písanie. Ponorila sa do rušného života mesta a našla inšpiráciu v jeho rozmanitej kultúre a ľuďoch. Keď sa hlbšie ponorila do štúdia, objavila v sebe talent na rozprávanie príbehov a uvedomila si, že sa mu chce venovať.

Po ukončení štúdia s vyznamenaním získala Jane svoje prvé zamestnanie ako mladá spisovateľka vo vydavateľstve.

Napriek dlhým hodinám a nízkemu platu bola vďačná za príležitosť učiť sa od skúsených spisovateľov a redaktorov. Jej tvrdá práca a odhodlanie sa jej vyplatili, keď bola do roka povýšená na pozíciu senior spisovateľky. Teraz mohla pracovať na svojich vlastných projektoch, medzi ktoré patrili poviedky a román, na ktorom pracovala už od vysokej školy.

Jane sa však hlad po úspechu nezastavil. Chcela si klásť nové výzvy a rozširovať svoje zručnosti, preto sa prihlásila na magisterský program tvorivého písania, pričom stále pracovala na plný úväzok. Zladiť obe povinnosti nebolo jednoduché, ale Jane bola odhodlaná dosiahnuť vynikajúce výsledky v oboch. Do písania vložila srdce a dušu a za svoju prácu bola odmenená mnohými oceneniami a vyznamenaniami.

Počas svojej kariéry Jane naďalej prijímala nové výzvy a posúvala sa mimo svojej komfortnej zóny. Pracovala ako spisovateľka na voľnej nohe, viedla semináre písania a dokonca sa pustila aj do písania scenárov. Jej vášeň a oddanosť svojmu remeslu sa prejavovali v každom projekte, ktorého sa ujala, a jej povesť talentovanej a všestrannej spisovateľky rástla.

Dnes je Jane vyhľadávanou spisovateľkou s dlhým zoznamom publikovaných diel a úspešnou kariérou v zábavnom priemysle. Dokázala, že s odhodlaním, tvrdou prácou a trochou šťastia môže každý dosiahnuť svoje sny. Jej životopis možno nezačínal impozantnými referenciami, ale svedčí o jej odhodlaní a vytrvalosti a stále sa rozrastá, pretože prijíma nové výzvy a úspechy.

Europass životopis

S nárastom globalizácie je čoraz dôležitejšie mať medzinárodný životopis. Tu prichádza na rad životopis Europass.

Životopis Europass je štandardizovaný formát, ktorý vytvorila Európska komisia s cieľom uľahčiť jednotlivcom uchádzať sa o pracovné miesta alebo vzdelávacie príležitosti v rámci Európskej únie. Má jednoduchú a jasnú štruktúru, vďaka čomu je ľahko čitateľný a zrozumiteľný pre náborárov z rôznych krajín.

Jednou z hlavných výhod Europass životopisu je jeho univerzálnosť. Zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie ho akceptujú a uznávajú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v ďalších krajinách, napríklad na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a Turecku. To z neho robí ideálnu voľbu pre tých, ktorí chcú pracovať alebo študovať v zahraničí.

Životopis Europass pozostáva z piatich rôznych dokumentov: Europass CV, Europass jazykový pas, Europass mobilita, Europass dodatok k osvedčeniu a Europass dodatok k diplomu. Každý dokument slúži na konkrétny účel, napríklad na poskytnutie informácií o jazykových znalostiach, vzdelaní, pracovných skúsenostiach a zručnostiach získaných v rámci medzinárodnej mobility.

Jedným z kľúčových prvkov životopisu Europass je dôraz na jazykové znalosti. Na dnešnom globalizovanom trhu práce zamestnávatelia vysoko oceňujú znalosť viacerých jazykov.

Jazykový pas Europass umožňuje jednotlivcom samostatne posúdiť svoje jazykové znalosti pomocou Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Zamestnávatelia tak môžu ľahšie pochopiť úroveň ovládania rôznych jazykov.

Okrem toho je životopis Europass komplexným dokumentom, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre potenciálneho zamestnávateľa. Má štandardizovaný formát, ktorý zahŕňa osobné údaje, vzdelanie a odbornú prípravu, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti a ďalšie relevantné kvalifikácie. Náborovým pracovníkom to uľahčuje porovnávanie uchádzačov z rôznych krajín.

Okrem praktického a univerzálneho charakteru je životopis Europass aj bezplatný a ľahko dostupný online. To znamená, že jednotlivci si môžu kedykoľvek vytvoriť a aktualizovať svoj životopis bez toho, aby museli platiť za drahé služby písania životopisov.

Môžu si tiež vybrať, či si svoj životopis Europass uložia v rôznych formátoch, napríklad vo formáte PDF alebo Word, vďaka čomu je vhodný na podávanie žiadostí o zamestnanie online.

Ako má vyzerať životopis?

Na záver možno povedať, že životopis je pre uchádzačov o zamestnanie na dnešnom konkurenčnom trhu práce kľúčovým nástrojom. Slúži ako prehľad kvalifikácie a mal by byť prispôsobený konkrétnej žiadosti o zamestnanie.

Ak jednotlivci pochopia účel životopisu, môžu si sami vytvoriť účinný dokument, ktorý potenciálnym zamestnávateľom predstaví ich zručnosti a skúsenosti a dostane ich o kúsok bližšie k vysnenému zamestnaniu.