Spoločensky zodpovedné podnikanie – CSR aktivity

Spoločensky zodpovedné podnikanie znamená, že firmy sa snažia integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem a zohľadňovať vplyv, ktorý majú na svoje zainteresované strany. Tieto zainteresované strany zahŕňajú nielen zákazníkov a akcionárov, avšak aj zamestnancov, dodávateľov, miestnu komunitu a životné prostredie.

Spoločensky zodpovedné podnikanie je strategický prístup k podnikaniu, ktorý môže priniesť benefity tak firmám, ako aj spoločnosti ako celku.


Obsah článku


Čo je to spoločenská zodpovednosť?

Spoločenská zodpovednosť je koncept, ktorý zahŕňa zohľadňovanie vplyvu konania človeka na spoločnosť a životné prostredie. Ide o morálny záväzok konať eticky a udržateľným spôsobom a prispievať k dobru spoločnosti.

Spoločenská zodpovednosť sa týka všetkých oblastí života, od individuálnej úrovne cez firmy a organizácie až po celú spoločnosť. Každý človek má moc pozitívne ovplyvňovať svet okolo seba a prispievať k budovaniu spravodlivejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Základné princípy spoločenskej zodpovednosti:

 • Etika: Dodržiavanie etických princípov a hodnôt, ako sú čestnosť, spravodlivosť, rešpekt a zodpovednosť.
 • Udržateľnosť: Zohľadňovanie environmentálnych a sociálnych dopadov nášho konania a snaha o minimalizáciu negatívnych vplyvov.
 • Transparentnosť: Otvorenosť a transparentnosť v komunikácii a informovaní o aktivitách.
 • Zapojenie zainteresovaných strán: Zohľadňovanie potrieb a záujmov všetkých zainteresovaných strán, ako sú zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, miestna komunita a životné prostredie.

Príklady spoločensky zodpovedného správania:

 • Filantropia a dary: Podpora charitatívnych organizácií a znevýhodnených skupín.
 • Dobrovoľníctvo: Venovanie svojho času a energie pre pomoc druhým.
 • Etické obstarávanie: Nakupovanie produktov a služieb od firiem, ktoré sa správajú eticky a zodpovedne.
 • Ochrana životného prostredia: Šetrenie energiou, recyklácia a používanie udržateľných materiálov.
 • Sociálne programy: Podpora programov, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám a prispievajú k sociálnej inklúzii.

Spoločenská zodpovednosť nie je len o tom, aby sa robili „dobré skutky“. Je to spôsob myslenia a prístup k životu, ktorý človeku umožňuje budovať lepšiu budúcnosť pre seba a pre budúce generácie.

Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku

Spoločensky zodpovedné podnikanie sa na Slovensku stáva čoraz dôležitejším. Firmy si uvedomujú, že okrem zisku musia zohľadňovať aj svoj vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Spoločensky zodpovedné podnikanie im umožňuje budovať si silnú reputáciu, získavať si dôveru zákazníkov a investorov a dosahovať lepšie finančné výsledky v dlhodobom horizonte.

Podnikanie, ktoré je zodpovedné voči spoločnosti, je podporované aj Európskou úniou a to prostredníctvom eurofondov.

Ako je na tom Slovensko v oblasti Spoločensky zodpovedného podnikania?

Slovensko patrí medzi krajiny s priemernou úrovňou spoločensky zodpovedného podnikania (SZP). V porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy má Slovensko stále čo dobiehať. Napriek tomu existuje aj mnoho slovenských firiem, ktoré sa aktívne venujú SZP a dosahujú v tejto oblasti pozoruhodné výsledky.

Trendy v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku:

 • Rastúci záujem firiem o SZP: Firmy si uvedomujú benefity SZP a čoraz viac sa doň zapájajú.
 • Zvýšená pozornosť k udržateľnosti: Firmy sa zameriavajú na znižovanie svojho environmentálneho dopadu a na podporu udržateľného rozvoja.
 • Väčší dôraz na transparentnosť: Firmy sú transparentnejšie v komunikácii o svojich aktivitách v oblasti SZP.
 • Využívanie moderných technológií: Firmy využívajú moderné technológie na meranie a riadenie svojho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie.

Čo sú to CSR aktivity?

CSR aktivity (Corporate Social Responsibility activities), v slovenskom kontexte nazývané aj aktivity spoločenskej zodpovednosti podnikov, predstavujú konkrétne kroky, ktoré firmy robia nad rámec svojich bežných obchodných aktivít s cieľom pozitívne ovplyvniť spoločnosť a životné prostredie.

Tieto aktivity by mali byť strategicky zamerané a integrované do firemnej stratégie tak, aby prinášali trvalý prínos pre všetky zainteresované strany.

Typy CSR aktivít:

CSR aktivity sa dajú rozdeliť do troch hlavných kategórií:

 • Ekonomické: Zodpovedné podnikanie, podpora lokálnej ekonomiky, etické obstarávanie.
 • Sociálne: Podpora vzdelávania a komunity, dobrovoľníctvo zamestnancov, filantropia.
 • Environmentálne: Ochrana životného prostredia, znižovanie emisií, šetrné nakladanie s energiou a zdrojmi.

Výhody CSR aktivít pre firmy:

Firmy, ktoré sa venujú CSR aktivitám, z toho môžu mať viacero benefitov:

 • Zlepšenie reputácie a budovanie dôvery: Firmy, ktoré sa správajú zodpovedne, si budujú silnú reputáciu a získavajú si dôveru zákazníkov, investorov a zamestnancov.
 • Zvýšenie zisku: Štúdie ukazujú, že firmy, ktoré sa zameriavajú na SZP, dosahujú v dlhodobom horizonte lepšie finančné výsledky.
 • Zníženie rizík: SZP môže firmám pomôcť predchádzať rizikám, ako sú škandály, bojkoty a poškodenie životného prostredia.
 • Motivácia zamestnancov: Zamestnanci sú motivovaní pracovať pre firmy, ktoré sa správajú eticky a zodpovedne.
 • Príspevok k udržateľnému rozvoju: SZP môže firmám pomôcť riešiť globálne problémy, ako sú chudoba, zmena klímy a nerovnosť.

CSR aktivity sú dôležitou súčasťou moderného podnikania. Spoločnosti, ktoré konajú zodpovedne, majú lepšiu reputáciu, dosahujú lepšie finančné výsledky a prispievajú k budovaniu udržateľnej budúcnosti.

Prečo je spoločensky zodpovedné podnikanie dôležité?

Spoločensky zodpovedné podnikanie sa prejavuje v mnohých oblastiach, ako napríklad v oblasti životného prostredia, sociálnej spravodlivosti, etiky a správy riadeného podnikania. Firma, ktorá uplatňuje CSR prístup, sa snaží byť transparentná vo svojich činnostiach a zohľadňuje názory a potreby svojich zákazníkov, zamestnancov, miestnych komunít a celkovo spoločnosti.

Prečo je potom spoločensky zodpovedné podnikanie dôležité?

 • CSR prístup prispieva k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia. Firma, ktorá má na zreteli zodpovednosť voči životnému prostrediu, sa snaží minimalizovať svoj ekologický odtlačok a znížiť spotrebu energie, vody a výrobu odpadu. To má pozitívny vplyv na stav životného prostredia a zvyšuje tak kvalitu života nielen pre súčasnú, avšak aj budúce generácie.
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie zohľadňuje aj sociálnu dimenziu a pomáha zmierniť sociálne problémy v spoločnosti. Mnohé firmy sú aktívne v oblasti filantropie, t.j. pomocou finančných prostriedkov, času a zdrojov podporujú charitatívne činnosti a dobročinné organizácie, ktoré prispievajú k riešeniu sociálnych problémov.
 • Okrem toho, podniky sa snažia vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny ľudí a podporovať rovnosť a inkluzívnosť v zamestnávaní.
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie zvyšuje aj dôveru a lojalitu spotrebiteľov. Dnešní zákazníci sa stále viac zaujímajú o etické postupy a zodpovednosť firiem voči spoločnosti. Ak firma bude dodržiavať pravidlá CSR prístupu, zákazníci ju budú považovať za dôveryhodnú a budú jej viac veriť a podporovať ju svojou spotrebou.

Napriek mnohým pozitívam, spoločensky zodpovedné podnikanie nie je bez výziev. Jednou z nich je napríklad nákladnosť. Firma musí investovať do environmentálnych a sociálnych iniciatív a to môže mať vplyv na jej ziskovosť. Avšak, dlhodobou výhodou je, že podnikanie v súlade so zásadami CSR prispieva k udržateľnému a stabilnému rozvoju, čo má dlhodobý pozitívny vplyv na finančné výsledky podniku.

Je tiež dôležité, aby spoločensky zodpovedné podnikanie nebolo iba jednorazovým akčným plánom, avšak aby bola jeho súčasťou dlhodobá stratégia podniku. Aby bol tento prístup skutočne účinný, musí byť zahrnutý do každodenných činností a rozhodnutí firmy.

Spoločensky zodpovedné podnikanie sa stáva v súčasnej dobe významným a nevyhnutným trendom v oblasti podnikania. Firma, ktorá sa rozhodne uplatňovať CSR prístup, nielenže prinesie pozitívne zmeny do spoločnosti a životného prostredia, avšak aj prispeje k svojmu dlhodobému úspechu.

Preto je dôležité, aby firmy uvažovali nielen o ziskoch, no najmä o svojej zodpovednosti voči spoločnosti a využili svoj vplyv na dosiahnutie pozitívnych zmien v spoločnosti.

Nové trendy a nástroje pre SZP

S rastúcim dôrazom na udržateľnosť a snahou vyrovnať finančné úspechy s potrebami spoločnosti sa objavujú nové trendy a nástroje, ktoré pomáhajú podnikom dosiahnuť vyššiu úroveň CSR.

 • Udržateľné inovácie: Novým trendom v oblasti CSR sú udržateľné inovácie. Ide o nové technológie a riešenia, ktoré nielenže zvyšujú efektivitu podnikania, avšak aj znižujú negatívny vplyv na životné prostredie a zvyšujú sociálnu zodpovednosť. Príkladom takéhoto riešenia je 3D tlač, ktorá šetrí zdroje a umožňuje recykláciu materiálov. Udržateľné inovácie sú tiež dôležitým nástrojom pre zlepšenie procesov a výsledkov podnikania, čo môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rastu zisku.
 • Impact investing: (investovanie so sociálnym efektom) sa stalo populárnym nástrojom pre podniky, ktoré chcú dosiahnuť pozitívne zmeny vo svete a zároveň získať finančný výnos. Ide o investície do podnikov, ktoré riešia problémy v oblasti životného prostredia, sociálnej spravodlivosti alebo zdravotných/pedagogických projektov. Tieto investície majú nielen finančný výnos, avšak aj pozitívny sociálny a environmentálny efekt. Takéto záujmy investorov však vyžadujú transparentnosť a monitorovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov.
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami: Spolupráca s neziskovými organizáciami (NGO) je dôležitým nástrojom pri implementácii CSR stratégií. Spoločnosti často spolupracujú s neziskovými organizáciami na vypracovaní konkrétnych projektov alebo na vytvorení dlhodobého partnerstva. Tieto partnerstvá pomáhajú podnikom lepšie porozumieť potrebám a očakávaniam spoločnosti a zároveň im poskytujú potrebnú expertízu a skúsenosti v riešení rôznych problémov.
 • Vyvíjanie sociálnych iniciatív: Sociálne iniciatívy sa stávajú súčasťou CSR stratégií firiem. Spoločnosti sa stále viac zameriavajú na projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na miestne komunity. Môže ísť napríklad o podporu vzdelávania, zlepšovanie životných podmienok v danom regióne alebo aj pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Tieto iniciatívy nie len pomáhajú zlepšiť život ľudí, avšak aj posilňujú reputáciu a dôveryhodnosť spoločnosti.
 • Zvyšovanie povedomia o udržateľnosti: Je kľúčovým nástrojom pre zvýšenie účasti firiem v CSR aktivitách. V súčasnosti sa stále viac ľudí zaujíma o možnosť zapojiť sa do projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Preto je dôležité, aby firmy informovali o svojich udržateľných iniciatívach nielen medzi zamestnancami a zákazníkmi, avšak aj v celom sociálnom a mediálnom prostredí.
 • Dôraz na rozmanitosť a inklúziu: Posledným a najnovším trendom v oblasti CSR je dôraz na rozmanitosť a inklúziu. Firmy sa stále viac zameriavajú na vytváranie rovnakých príležitostí pre ľudí bez ohľadu na ich pohlavie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu alebo fyzické schopnosti. Okrem toho, mnohé podniky vytvárajú programy pre zamestnancov s obmedzenou schopnosťou alebo pre zamestnancov s rodičovskými povinnosťami, aby podporili inkluzívne a rovnocenné pracovné miesta.

Implementácia nových trendov a nástrojov pre CSR prináša mnoho výhod pre firmy aj pre celú spoločnosť. Zvyšuje to transparentnosť, dôveryhodnosť a konkurencieschopnosť podnikov, zlepšuje kvalitu životného prostredia a života ľudí a prispeje k udržateľnému rastu. CSR nie je len trend, avšak neoddeliteľná súčasť úspešného podnikania v modernej dobe.