Účtová osnova – účtovný rozvrh, vzor

účtová osnova

Účtovná osnova je základným nástrojom v účtovníctve, organizuje účtovné informácie a usmerňuje postup pri vedení účtovnej evidencie. Účtovný rozvrh zasa systematicky zoraďuje účty do tried podľa ich povahy a funkcie. Aktíva a pasíva sú hlavné kategórie v účtovníctve, kde aktíva predstavujú majetok podniku a pasíva jeho záväzky.

Tento článok sa bližšie zameriava na túto účtovú osnovu a pomôže lepšie sa v nej zorientovať.


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Účtová osnova je základným rámcom, podľa ktorého firmy zostavujú vlastné účtové rozvrhy, čo umožňuje správnu evidenciu finančných operácií.
 • Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou spočíva v ich flexibilite a uzatvorenosti, pričom rámcová osnova umožňuje prispôsobiť ju konkrétnym potrebám účtovných jednotiek.
 • Účtovný rozvrh, kľúčový účtovný záznam, poskytuje systematické usporiadanie účtov pre účtovné jednotky podľa podvojného účtovníctva, pričom sa archivuje po dobu piatich rokov po skončení účtovného obdobia.

Účtová a rámcová účtovná osnova

Účtová osnova slúži ako základný rámec, podľa ktorého firmy, označované aj ako účtovné jednotky, zostavujú vlastné účtové rozvrhy. Tieto rozvrhy, často nazývané číselníky účtov, tvoria dôležitú súčasť účtovníctva, vďaka ktorým je možné správne evidovať finančné operácie a udalosti.

Účtová osnova sa skladá z dlhého dokumentu obsahujúceho množstvo názvov a čísel, ktoré kategorizujú účty podľa ich povahy a funkcie.

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou spočíva v ich flexibilite a uzatvorenosti.

 • Účtová osnova predstavuje pevný zoznam účtových tried, skupín a syntetických účtov, ktorý nie je možné meniť.
 • Rámcová účtovná osnova je otvorená pre doplnenie o potrebné účty, čím umožňuje účtovným jednotkám prispôsobiť ju ich konkrétnym potrebám.

V oboch prípadoch má účtovná jednotka možnosť rozšíriť jednotlivé syntetické účty o analytické účty, čím dosahuje podrobnejšie rozčlenenie účtovného systému.

Účtovná osnova a jej kategorizácia

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a jeho neskorších úprav je rámcová účtová osnova predpísaná opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002. Tento dokument, známy tiež ako účtovná štruktúra, detailne špecifikuje usporiadanie účtovných prvkov pre podniky používajúce podvojné účtovníctvo.

Rámcová účtovná osnova definuje:

 • Účtové triedy, ako je napríklad účtová trieda 0 pre dlhodobý majetok.
 • Účtové skupiny, napríklad účtová skupina 01 pre dlhodobý nehmotný majetok.
 • Syntetické účty s ich identifikačnými číslami a názvami, ako je napríklad syntetický účet 013 pre softvér.
 • Uzávierkové účty, ako je napríklad uzávierkový účet 710 pre účet ziskov a strát.
 • Podskupiny podsúvahových účtov v rozmedzí od 75 do 79.
účtovná osnova
Tieto kategórie poskytujú štruktúrovaný rámec pre účtovanie finančných transakcií a poskytujú jasný výhľad do finančnej situácie podniku. Pri vedení účtovníctva je kľúčové dodržiavať predpisy a usmernenia ustanovené v tejto účtovnej osnove.

Účtové skupiny a ich význam v účtovníctve

Účtové triedy sú základným stavebným kameňom účtovnej štruktúry, no ich detailnejšie rozdelenie a špecifikácia vedie k účtovým skupinám. Každá účtová skupina nesie v sebe konkrétne účty, ktoré sú organizované podľa určitých kritérií a identifikované trojciferným kódom.

 • prvé číslo v identifikátore predstavuje účtovú triedu
 • druhé číslo charakterizuje konkrétnu účtovú skupinu
 • tretie číslo definuje konkrétny syntetický účet

V rámci účtových skupín má firma možnosť aplikovať aj analytické členenie účtov, čo umožňuje detailnejšie sledovanie stavov na syntetických účtoch. Analytické účty, ktoré môžu byť pridelené ku každému syntetickému účtu, sú užitočné pre podniky, ktoré potrebujú presnejšiu evidenciu finančných tokov.

Okrem toho účtová osnova poskytuje informácie o:

 • aktívnych a pasívnych účtoch
 • príslušnosti k súvahovým, výsledkovým alebo závierkovým účtom

Pri zostavovaní účtovného rozvrhu má podnikateľ možnosť vybrať z účtových skupín tie účty, ktoré sú pre jeho podnikateľskú činnosť relevantné. Tieto účty následne spíše do dokumentu, ktorý sa následne predá účtovníkom, ktorí na ňom budú pracovať a riadiť sa ním.

Čo sú aktíva a pasíva v účtovníctve?

V účtovníctve sú aktíva a pasíva základnými pojmami, ktoré pomáhajú štrukturovať finančnú situáciu podniku.

 • Aktíva predstavujú všetok majetok, ktorý spoločnosť vlastní a ktorý môže priniesť budúce príjmy.
 • Pasíva zahŕňajú všetky záväzky a zdroje financovania aktív.

Získanie jasného prehľadu o aktívach a pasívach je kľúčové pre efektívne riadenie finančných zdrojov a plánovanie budúcich investícií.

AktívaPasíva
Dlhodobé aktíva:Vlastný kapitál:
– Hmotné aktíva– Emitované akcie
– Nehmotné aktíva– Rezervy
– Finančné aktíva– Ostatné zdroje vlastného kapitálu
Krátkodobé aktíva:Cudzí kapitál:
– Hotovosť a ekvivalenty– Dlhodobé záväzky
– Zásoby– Krátkodobé záväzky
Pohľadávky od zákazníkov– Úvery a pôžičky
– Preplatky a budúce platby– Záväzky voči dodávateľom
Čo sú aktíva a pasíva v účtovníctve?
Pri otázke, čo sú aktíva a pasíva v účtovníctve je dôležité, aby bol objem aktív väčší ako objem pasív, alebo aspoň udržiavať obe strany v rovnováhe. To zabezpečuje stabilnú finančnú situáciu a zdravý rast podniku.

Účtovný rozvrh a jeho štruktúra

Účtovný rozvrh je kľúčovým účtovným záznamom, ktorý poskytuje systematické usporiadanie účtov pre účtovné jednotky, podnikajúce v sústave podvojného účtovníctva. Jeho zostavenie je povinné zo zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Zabezpečuje jasnú a prehľadnú evidenciu účtovných prípadov.

Obsah účtového rozvrhu:

 • Syntetické a analytické Účty:
  • Syntetické účty: Zahrňujú účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov a na zostavenie účtovnej závierky.
  • Analytické účty: Vytvárajú sa k syntetickým účtom ako súčasť podrobnejšej analytickej evidencie.
 • Účty vnútroorganizačného účtovníctva:
  • V jednom okruhu s finančným účtovníctvom alebo mimo neho, v závislosti od potrieb účtovnej jednotky.
 • Súvahové syntetické účty:
  • Vytvorené účtovnou jednotkou, nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny.

Účtový rozvrh zahŕňa syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy, pričom môže obsahovať aj účty vytvorené účtovnou jednotkou, nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny. Analytické účty sa vytvárajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Účtovný rozvrh – zostavovanie a archivácia

Účtový rozvrh sa zostavuje pre každé účtovné obdobie a je otvorený záznam, ktorý sa počas obdobia dopĺňa podľa potreby. Ak nedochádza k zmenám, môže byť použitý aj v nasledujúcom období. Účtový rozvrh sa archivuje počas piatich rokov po skončení roku, ktorého sa týka.

Správne zostavenie účtového rozvrhu a aktualizácia sú nevyhnutné pre transparentné a spoľahlivé vedenie účtovníctva v podniku.

Účtová osnova – vzor

Nižšie uvedený vzor účtovnej osnovy poskytuje prehľad o účtovných triedach, číslach účtov, popisoch a ich klasifikáciách.

Číslo účtuPopisAktivní/pasivníRozvahový/výsledkový
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
012Aktivované náklady na vývojAktivníRozvahový
013SoftvérAktivníRozvahový
014Oceniteľné právaAktivníRozvahový
015GoodwillAktivníRozvahový
019Ostatný dlhodobý nehmotný majetokAktivníRozvahový
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
021StavbyAktivníRozvahový
022Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíAktivníRozvahový
025Pestovateľské celky trvalých porastovAktivníRozvahový
026Základné stádo a ťažné zvieratáAktivníRozvahový
029Ostatný dlhodobý hmotný majetokAktivníRozvahový
03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný
031PozemkyAktivníRozvahový
032Umelecké diela a zbierkyAktivníRozvahový
04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041Obstaranie dlhodobého nehmotného majetkuAktivníRozvahový
042Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuAktivníRozvahový
043Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokAktivníRozvahový
052Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokAktivníRozvahový
053Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetokAktivníRozvahový
06 – Dlhodobý finančný majetok
061Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotkeAktivníRozvahový
062Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťouAktivníRozvahový
063Realizovateľné cenné papiere a podielyAktivníRozvahový
065Dlhové cenné papiere držané do splatnostiAktivníRozvahový
066Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiAktivníRozvahový
067Ostatné pôžičkyAktivníRozvahový
069Ostatný dlhodobý finančný majetokAktivníRozvahový
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072Oprávky k aktivovaným nákladom na vývojPasivníRozvahový
073Oprávky k softvéruPasivníRozvahový
074Oprávky k oceniteľným právamPasivníRozvahový
075Oprávky ku goodwilluPasivníRozvahový
079Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetkuPasivníRozvahový
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081Oprávky k stavbámPasivníRozvahový
082Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecíPasivníRozvahový
085Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastovPasivníRozvahový
086Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratámPasivníRozvahový
089Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetkuPasivníRozvahový
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetkuPasivníRozvahový
092Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetkuPasivníRozvahový
093Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetkuPasivníRozvahový
094Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetkuPasivníRozvahový
095Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetokPasivníRozvahový
096Opravné položky k dlhodobému finančnému majetkuPasivníRozvahový
097Opravné položky k nadobudnutému majetkuPasivníRozvahový
098Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetkuPasivníRozvahový
Účtová trieda 1 – Zásoby
11 – Materiál
111Obstaranie materiáluAktivníRozvahový
112Materiál na skladeAktivníRozvahový
119Materiál na cesteAktivníRozvahový
12 – Zásoby vlastnej výroby
121Nedokončená výrobaAktivníRozvahový
122Polotovary vlastnej výrobyAktivníRozvahový
123VýrobkyAktivníRozvahový
124ZvieratáAktivníRozvahový
13 – Tovar
131Obstaranie tovaruAktivníRozvahový
132Tovar na sklade a v predajniachAktivníRozvahový
133Nehnuteľnosť na predaj
139Zboží na cestěAktivníRozvahový
19 – Opravné položky k zásobám
191Opravné položky k materiáluAktivníRozvahový
192Opravné položky k nedokončenej výrobeAktivníRozvahový
193Opravné položky k polotovarom vlastnej výrobyAktivníRozvahový
194Opravné položky k výrobkomAktivníRozvahový
195Opravné položky k zvieratámAktivníRozvahový
196Opravné položky k tovaruAktivníRozvahový
Účtová trieda 2 – Finančné účty
21 – Peniaze
211PokladnicaAktivníRozvahový
213CeninyAktivníRozvahový
22 – Účty v bankách
221Bankové účtyAktivníRozvahový
23 – Bežné bankové úvery
231Krátkodobé bankové úveryPasivníRozvahový
232Eskontné úveryPasivníRozvahový
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241Vydané krátkodobé dlhopisyPasivníRozvahový
249Ostatné krátkodobé finančné výpomociPasivníRozvahový
25 – Krátkodobý finančný majetok
251Majetkové cenné papiere na obchodovanieAktivníRozvahový
252Vlastné akcie a vlastné obchodné podielyPasivníRozvahový
253Dlhové cenné papiere na obchodovanieAktivníRozvahový
255Vlastné dlhopisyAktivníRozvahový
256Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnostiAktivníRozvahový
257Ostatné realizovateľné cenné papiereAktivníRozvahový
259Obstaranie krátkodobého finančného majetku
26 – Prevody medzi finančnými účtami
261Peniaze na cesteAktivníRozvahový
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetkuAktivníRozvahový
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 – Pohľadávky
311OdberateliaAktivníRozvahový
312Zmenky na inkasoAktivníRozvahový
313Pohľadávky za eskontované cenné papiereAktivníRozvahový
314Poskytnuté preddavkyAktivníRozvahový
315Ostatné pohľadávkyAktivníRozvahový
316Čistá hodnota zákazky
32 – Záväzky
321DodávateliaPasivníRozvahový
322Zmenky na úhraduPasivníRozvahový
323Krátkodobé rezervy
324Prijaté preddavkyPasivníRozvahový
325Ostatné záväzkyPasivníRozvahový
326Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331ZamestnanciPasivníRozvahový
333Ostatné záväzky voči zamestnancomPasivníRozvahový
335Pohľadávky voči zamestnancomAktivníRozvahový
336Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaPasivníRozvahový
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
341Daň z príjmovPasivníRozvahový
342Ostatné priame danePasivníRozvahový
343Daň z pridanej hodnotyAktivní i PasivníRozvahový
345Ostatné dane a poplatkyPasivníRozvahový
346Dotácie zo štátneho rozpočtuPasivníRozvahový
347Ostatné dotáciePasivníRozvahový
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiAktivníRozvahový
353Pohľadávky za upísané vlastné imanieAktivníRozvahový
354Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade stratyAktivníRozvahový
355Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členomAktivníRozvahový
358Pohľadávky voči účastníkom združeniaAktivníRozvahový
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účastiPasivníRozvahový
364Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní ziskuPasivníRozvahový
365Ostatné záväzky voči spoločníkom a členomPasivníRozvahový
366Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnostiPasivníRozvahový
367Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladovPasivníRozvahový
368Záväzky voči účastníkom združeniaPasivníRozvahový
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
371Pohľadávky z predaja podnikuAktivníRozvahový
372Záväzky z kúpy podnikuPasivníRozvahový
373Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operáciíAktivníRozvahový
374Pohľadávky z nájmuAktivníRozvahový
375Pohľadávky z vydaných dlhopisovAktivníRozvahový
376Nakúpené opcieAktivníRozvahový
377Predané opciePasivníRozvahový
378Iné pohľadávkyAktivníRozvahový
379Iné záväzkyPasivníRozvahový
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381Náklady budúcich obdobíAktivníRozvahový
382Komplexné náklady budúcich obdobíAktivníRozvahový
383Výdavky budúcich obdobíPasivníRozvahový
384Výnosy budúcich obdobíPasivníRozvahový
385Príjmy budúcich obdobíAktivníRozvahový
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391Opravné položky k pohľadávkamAktivníRozvahový
395Vnútorné zúčtovanieAktivníRozvahový
398Spojovací účet pri združeníAktivníRozvahový
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
41 – Základné imanie a kapitálové fondy
411Základné imaniePasivníRozvahový
412Emisné ážioPasivníRozvahový
413Ostatné kapitálové fondyPasivníRozvahový
414Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkovPasivníRozvahový
415Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladovPasivníRozvahový
418Nedeliteľný fond z kapitálových vkladovPasivníRozvahový
419Zmeny základného imaniaPasivníRozvahový
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421Zákonný rezervný fondPasivníRozvahový
422Nedeliteľný fondPasivníRozvahový
423Štatutárne fondyPasivníRozvahový
427Ostatné fondyPasivníRozvahový
428Nerozdelený zisk minulých rokovPasivníRozvahový
429Neuhradená strata minulých rokovPasivníRozvahový
43 – Výsledok hospodárenia
431Výsledok hospodárenia v schvaľovaníPasivníRozvahový
45 – Rezervy
451Rezervy zákonnéPasivníRozvahový
459Ostatné rezervyPasivníRozvahový
46 – Bankové úvery
461Bankové úveryPasivníRozvahový
47 – Dlhodobé záväzky
471Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v  rámci podielovej účastiPasivníRozvahový
472Záväzky zo sociálneho fonduPasivníRozvahový
473Vydané dlhopisyPasivníRozvahový
474Záväzky z nájmuPasivníRozvahový
475Dlhodobé prijaté preddavkyPasivníRozvahový
476Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478Dlhodobé zmenky na úhraduPasivníRozvahový
479Ostatné dlhodobé záväzkyPasivníRozvahový
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
481Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávkaAktivní i PasivníRozvahový
49 – Fyzická osoba – podnikateľ
491Vlastné imanie fyzickej osoby – PodnikateľaPasivníRozvahový
Účtová trieda 5 – Náklady
50 – Spotrebované nákupy
501Spotreba materiáluNákladový (daňový)Výsledkový
502Spotreba energieNákladový (daňový)Výsledkový
503Spotreba ostatných neskladovateľných dodávokNákladový (daňový)Výsledkový
504Predaný tovarNákladový (daňový)Výsledkový
505Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
507Predaná nehnuteľnosť
51 – Služby
511Opravy a udržiavanieNákladový (daňový)Výsledkový
512CestovnéNákladový (daňový)Výsledkový
513Náklady na reprezentáciuNákladový (nedaňový)Výsledkový
518Ostatné službyNákladový (daňový)Výsledkový
52 – Osobné náklady
521Mzdové nákladyNákladový (daňový)Výsledkový
522Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnostiNákladový (daňový)Výsledkový
523Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstvaNákladový (daňový)Výsledkový
524Zákonné sociálne poistenieNákladový (daňový)Výsledkový
525Ostatné sociálne poistenieNákladový (nedaňový)Výsledkový
526Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľaNákladový (nedaňový)Výsledkový
527Zákonné sociálne nákladyNákladový (daňový)Výsledkový
528Ostatné sociálne nákladyNákladový (nedaňový)Výsledkový
53 – Dane a poplatky
531Daň z motorových vozidielNákladový (daňový)Výsledkový
532Daň z nehnuteľnostiNákladový (daňový)Výsledkový
538Ostatné dane a poplatkyNákladový (daňový)Výsledkový
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
541Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuNákladový (daňový)Výsledkový
542Predaný materiálNákladový (daňový)Výsledkový
543DaryNákladový (nedaňový)Výsledkový
544Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaNákladový (daňový)Výsledkový
545Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaniaNákladový (nedaňový)Výsledkový
546Odpis pohľadávkyNákladový (nedaňový)Výsledkový
547Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548Ostatné náklady na hospodársku činnosťNákladový (daňový)Výsledkový
549Manká a škodyNákladový (daňový)Výsledkový
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
551Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuNákladový (daňový)Výsledkový
553Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobíNákladový (daňový)Výsledkový
557Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetkuNákladový (nedaňový)Výsledkový
56 – Finančné náklady
561Predané cenné papiere a podielyNákladový (daňový)Výsledkový
562ÚrokyNákladový (daňový)Výsledkový
563Kurzové stratyNákladový (daňový)Výsledkový
564Náklady na precenenie cenných papierovNákladový (daňový)Výsledkový
565Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566Náklady na krátkodobý finančný majetokNákladový (daňový)Výsledkový
567Náklady na derivátové operácieNákladový (daňový)Výsledkový
568Ostatné finančné nákladyNákladový (daňový)Výsledkový
569Manká a škody na finančnom majetkuNákladový (daňový)Výsledkový
59 – Dane z príjmov a prevodové účty
591Splatná daň z príjmovNákladový (nedaňový)Výsledkový
592Odložená daň z príjmovNákladový (nedaňový)Výsledkový
595Dodatočné odvody dane z príjmovNákladový (nedaňový)Výsledkový
596Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkomNákladový (nedaňový)Výsledkový
Účtová trieda 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
601Tržby za vlastné výrobkyVýnosový (daňový)Výsledkový
602Tržby z predaja služiebVýnosový (daňový)Výsledkový
604Tržby za tovarVýnosový (daňový)Výsledkový
606Výnosy zo zákazky
607Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611Zmena stavu nedokončenej výroby
612Zmena stavu polotovarov
613Zmena stavu výrobkov
614Zmena stavu zvierat
62 – Aktivácia
621Aktivácia materiálu a tovaru
622Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuVýnosový (daňový)Výsledkový
642Tržby z predaja materiáluVýnosový (daňový)Výsledkový
644Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaVýnosový (daňový)Výsledkový
645Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646Výnosy z odpísaných pohľadávokVýnosový (daňový)Výsledkový
648Ostatné výnosy z hospodárskej činnostiVýnosový (daňový)Výsledkový
66 – Finančné výnosy
661Tržby z predaja cenných papierov a podielovVýnosový (daňový)Výsledkový
662ÚrokyVýnosový (daňový)Výsledkový
663Kurzové ziskyVýnosový (daňový)Výsledkový
664Výnosy z precenenia cenných papierovVýnosový (daňový)Výsledkový
665Výnosy z dlhodobého finančného majetkuVýnosový (daňový)Výsledkový
666Výnosy z krátkodobého finančného majetkuVýnosový (daňový)Výsledkový
667Výnosy z derivátových operáciíVýnosový (daňový)Výsledkový
668Ostatné finančné výnosyVýnosový (daňový)Výsledkový
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70 – Súvahové uzávierkové účty
701Začiatočný účet súvahovýZávěrkový
702Konečný účet súvahovýZávěrkový
71 – Výsledkový uzávierkový účet
710Účet ziskov a strátZávěrkový
711Začiatočný účet nákladov a výnosov
75 až 79 – Podsúvahové účty
Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo